1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. B
  5. betogen

betogen translated to English

TRANSLATION
Dutch
betogen
English
argue
EXAMPLES
Zij die een lage belasting voor kapitaalbezitters verdedigen, betogen dat op deze wijze de “dubbele” belastingheffing over de winst – eerst bij het bedrijf en daarna bij de aandeelhouder –geminimaliseerd wordt.
Defenders of low rates for capital owners argue that it minimizes “double” taxation of corporate income – first of the corporation and then of its shareholders.
Nu de Fed zijn sterke afkeer van inflatie nog maar eens heeft benadrukt, is het moeilijker geworden om te betogen dat beleggers goud nodig hebben als inflatiebescherming.
With the Fed underscoring its strong anti-inflation bias, it is harder to argue that investors need gold as a hedge against high inflation.
In mijn nieuwe boek met George Akerlof, Phishing for Fools: The Economics of Manipulation and Deception, betogen we dat gewetenloos gedrag een fundamentele factor in de economische theorie moet worden.
In my new book with George Akerlof, Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception, we argue that unscrupulous behavior has to be factored into economic theory in a fundamental way.
PARIJS – Veel critici betogen dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd voor zijn daden in Oekraïne niet werken, omdat ze te beperkt zijn in omvang en reikwijdte.
PARIS – Many critics argue that the sanctions imposed on Russia for its actions in Ukraine are ineffective, because they are too limited in scale and scope.
De hoorzittingen van de Pecora-commissie waren sensationeel, maar het is moeilijk te betogen dat de publieke woede die zij teweeg brachten veel groter was dan die waarop de bazen van Wall Street stuitten toen ze in 2010 moesten getuigen voor de Financial Crisis Inquiry Commission.
The Pecora Commission hearings were sensational, but it is difficult to argue that the public anger they whipped up was much greater than that which greeted Wall Street’s titans when they testified before the Financial Crisis Inquiry Commission in 2010.
Sommige beleidsmakers, zoals Janet Yellen, die waarschijnlijk bevestigd zal worden als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve van de VS, betogen dat we ons niet teveel zorgen moeten maken.
Some policymakers – like Janet Yellen, who is likely to be confirmed as the next Chair of the US Federal Reserve – argue that we should not worry too much.
Maar sommige critici zoals gouverneur van de FED Jeremy Stein betogen dat ‘macro-pru’ beleid om krediet en leverage te controleren, zoals limieten op leningen-naar-waarde ratio’s voor hypotheken, grotere kapitaalbuffers voor banken die riskante leningen uitgeven en strakkere verzekeringsstandaarden, misschien niet zullen werken.
But some critics, like Fed Governor Jeremy Stein, argue that macro-pru policies to control credit and leverage – such as limits on loan-to-value ratios for mortgages, bigger capital buffers for banks that extend risky loans, and tighter underwriting standards – may not work.
Je zou kunnen betogen dat die laatste twee landen zich meer zorgen zouden moeten maken over hun jeugdwerkloosheid dan Spanje of Griekenland.
One could argue that the latter two should worry about their youth unemployment more than Spain or Greece should.
In puur economische termen zou je dus kunnen betogen dat de jeugdwerkloosheid (vooral de werkloosheid onder tieners die part-time willen werken) veel minder belangrijk is dan de werkloosheid onder degenen die kostwinner zijn.
In purely economic terms, one could thus argue that youth unemployment (especially teenage part-time unemployment) is much less important than unemployment among those who are in their prime earning years.
De verdedigers van de voortdurende stagnatie-theorie betogen dat de overheidsuitgaven als aandeel van het bbp, dat in de meeste geavanceerde economieën sinds de jaren vijftig meer dan verdubbeld is, moeten blijven groeien.
Proponents of secular stagnation argue that government spending as a share of GDP, which has more than doubled in most advanced economies since the 1950s, should continue to rise.
BETOGEN IN MORE LANGUAGES

afrikaans

argument...

icelandic

rífast

norwegian

hevde

frisian

argue

luxembourgish

streiden

scots-gaelic

argamaid

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators