1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. administratieve

administratieve translated to English

TRANSLATION
Dutch
administratieve
English
administrative
EXAMPLES
Maar bovenop de financiële lasten zouden er grote administratieve uitdagingen zijn, naast corruptie en institutionele tekortkomingen.
But, in addition to the financial cost, there would be huge administrative challenges, along with corruption and institutional deficiencies.
Bewust of onbewust zouden sommige regeringen hun toevlucht kunnen nemen tot het aanjagen van de inflatie of administratieve maatregelen, die bedoeld zijn om de binnenlandse besparingen ten goede te laten komen aan de begrotingsfinanciering en het laag houden van de obligatiekoersen (wat economen 'financiële repressie' noemen) – of, uiteindelijk, tot regelrechte schuldsaneringen.
Willingly or not, some may seek recourse to inflation or administrative measures aimed at trapping domestic savings into financing the state and keeping bond rates low (what economists call financial repression) – or, eventually, to outright debt restructuring.
Maar ondanks dit alles en hun lage administratieve kosten vertegenwoordigen accijnzen momenteel slechts 2% van het bbp van de arme landen, tegen 3% in de rijkere landen.
But, despite their robust base and low administrative costs, excise taxes currently amount to less than 2% of low-income countries’ GDP, compared to roughly 3% in high-income countries.
Waarom de EU niet meer betrokken is geraakt op de westelijke Balkan – een regio waar zij alle verschil van de wereld kan maken door economische en administratieve moderniserings- en infrastructurele projecten te steunen, die de regio in verbinding brengen met de industriële centra van de Unie – blijft het geheim van de Europese Commissie en de lidstaten.
Why the EU has not become more engaged in the Western Balkans – a region where it can make all the difference by supporting economic and administrative modernization and infrastructure projects to link the region to the Union’s industrial centers – remains the secret of the European Commission and the member states.
Hierbij zijn de administratieve moeilijkheden van het instellen van een begrijpelijke belasting op rijkdom enorm en werpen vragen op over de eerlijkheid ervan.
In addition, the administrative difficulties of instituting a comprehensive wealth tax are formidable, raising questions about fairness.
Door regulering en administratieve directieven worden banken, verzekeraars en pensioenfondsen gedwongen om een veel hoger aandeel van de staatsschuld te hebben dan waar ze misschien vrijwillig voor zouden kiezen.
Through regulation and administrative directives, banks, insurance companies, and pension funds are being forced to hold much higher shares of government debt than they might voluntarily choose to do.
ADMINISTRATIEVE IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators