1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Slovak-English
  4. K
  5. kapsulárnej - kari