1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Frisian-English
  4. W
  5. wapen - wareful