1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. L
  5. larry

larry translated to Czech

TRANSLATION
English
larry
Czech
Larry
EXAMPLES
Dnes již zesnulý nositel Nobelovy ceny za ekonomii Franco Modigliani ve své poslední zveřejněné studii (jejímž spoluautorem byl Shi Larry Cao) v roce 2004 tvrdil, že tato demografická změna z velké části vysvětluje zvýšení míry úspor, neboť Číňané nahradili investice do dětí investicemi do kapitálu.
The late Nobel laureate economist Franco Modigliani, in his last major published paper in 2004 (co-authored with Shi Larry Cao), argued that this demographic change explains much of the increase in the saving rate, as Chinese substituted investment in capital for investment in children.
Řada přemýšlivých pozorovatelů – jako Robert Rubin ze Citigroup, Larry Summers z Harvardu a Martin Wolf z Financial Times – vyjádřila v nedávných měsících rozpaky nad tím, jak finanční trhy pohlížejí na riziko.
A number of thoughtful observers – like Citigroup’s Robert Rubin, Harvard’s Larry Summers, and The Financial Times’s Martin Wolf – have expressed puzzlement in recent months about financial markets’ perceptions of risk.
A tak naši spoluzakladatelé Larry Page a Sergey Brin – podobně jako jiní úspěšní vynálezci – zkoušeli dál.
So our co-founders Larry Page and Sergey Brin – like all other successful inventors – kept iterating.
Brad Delong a Larry Summers tvrdí, že v potlačované ekonomice se krátkodobé zvýšení půjček může vyplatit, i když výdaje přímo nezvyšují dlouhodobý potenciál.
Brad Delong and Larry Summers have argued that in a repressed economy, short-term increases in borrowing can pay for themselves, even if the expenditures do not directly increase long-run potential.
Bývalý rektor Harvardovy univerzity Larry Summers odpálil jednu nálož v roce 2005, když zkusmo nadhodil, že pro obtíže, jimž jeho univerzita čelí při náboru profesorek matematiky a fyziky, existuje genetické vysvětlení.
Harvard’s former president Larry Summers touched off one explosion in 2005 when he tentatively suggested a genetic explanation for the difficulty his university had in recruiting female professors in math and physics.
Celý svět může spoléhat na to, že Rubinův dlouholetý zástupce, ekonom Larry Summers bude schopen udržet koráb hospodářství na hladině: on ví lépe než kdokoliv jiný, že včasné a rázné snížení daní je způsob, kterým je možno uchránit hospodářství před otřesy.
The world can trust Mr. Rubin's long time deputy, the economist Larry Summers, to keep the ship afloat: he knows better than anyone that timely and decisive tax cuts are the way to keep the economy from tumbling.
LARRY IN MORE LANGUAGES

Slovak

Larry

Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators