1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. English-Czech
  4. I
  5. internal

internal translated to Czech

TRANSLATION
English
internal
Czech
vnitřní
EXAMPLES
Pokud jde o druhý klíčový vnitřní faktor, pak schopnost státu kontrolovat mobilní a elektronickou komunikaci a přístup k internetu se stala stejně důležitou jako vojenské boty a pendreky.
As for the second key internal factor, a state’s ability to police mobile and electronic communications and Internet access has become as important as jackboots and truncheons.
Zvláštní americký vyslanec a koordinátor pro mezinárodní energetické záležitosti Carlos Pascual popsal „vnitřní energetickou revoluci v USA“: zvýšení produkce zemního plynu o 25%, které by mělo srazit ceny plynu v USA, a natolik vysoká produkce ropy, že její dovoz klesne z 60% na 40% celkové spotřeby, a to při předpokládaném zvýšení spotřeby o dalších 10%.
US Special Envoy and Coordinator for International Energy Affairs Carlos Pascual described “the US internal energy revolution”: a 25% increase in natural-gas production, which should push down US gas prices, and enough oil output to reduce oil imports from 60% to 40% of consumption, with an additional 10% increase projected.
Zatímco Írán potlačuje vnitřní svobodu, spoléhá na zahraniční politiku regionální destabilizace a soustředí se na vývoj jaderných zbraní, který spíše sníží než zvýší jeho bezpečnost, Turecko prochází úspěšnou a všeobecnou modernizací.
While Iran suppresses internal freedom, relies on a foreign policy of regional destabilization, and concentrates on developing nuclear weapons, which will reduce rather than enhance its security, Turkey is undergoing a process of successful and comprehensive modernization.
Druhý okamžik, kdy Francie upevnila vnitřní architekturu Evropy, nastal v�roce 1983 během debat o rozmístění amerických raket s�plochou dráhou letu a raket Pershing v�Německu v�reakci na rozmístění raket SS-20 Sovětským svazem.
The second time that France consolidated Europe’s internal architecture came in 1983, during the debates over the stationing of American cruise and Pershing missiles in Germany to counter the deployment of SS20 missiles by the Soviet Union.
V měnové unii existují jen dva způsoby jak mezi jednotlivými zeměmi zúžit mezeru ve schopnosti konkurence: buď transfery od konkurenčně zdatnějších k méně zdatným, anebo vnitřní devalvace, která znamená snižování reálných mezd.
In a monetary union, there are only two ways to close a competitiveness gap between countries: transfers from the more competitive to the less competitive, or internal devaluation, which means real wage cuts.
INTERNAL IN MORE LANGUAGES
Human translation services
powered by Translate.com
We are a global language translation company specialized on technical, business and medical translations
Get your free quote now
Become well-payed freelance translator
powered by Translate.com
  • Everyday translations
  • Make a good money from any place
  • Cash out anytime to PayPal
Register now

Using Translate.com for business in English to Czech?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Czech

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators