1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. V
  5. voortdurend

voortdurend translated to English

TRANSLATION
Dutch
voortdurend
English
constantly
EXAMPLES
De Verenigde Staten zijn begonnen een 'draai' naar Azië te maken, en vooral de betrekkingen met China lijken voortdurend te flirten met de val van Thucydides, het historische patroon dat erop duidt dat een opkomende macht onvermijdelijk in botsing zal komen met een heersende macht.
The United States has commenced its “pivot” to Asia, and its relations with China, in particular, seem constantly to be flirting with Thucydides’s trap, the historical pattern that suggests that a rising power will inevitably collide with a reigning power.
De mondiale economie, het geopolitieke landschap, het milieu en de technologie zijn onderworpen aan voortdurend verschuivende omstandigheden, die elkaar versterken en transformeren in een web van complexe interacties.
The global economy, the geopolitical landscape, the environment, and technology are subject to constantly shifting conditions that reinforce and transform one another in a web of complex interactions.
Ze moeten in staat zijn zonder dralen te reageren op nieuwe en aankomende ontwikkelingen, door voortdurend met nieuwe ideeën en processen te experimenteren.
They must be able to respond to new and impending developments without delay, constantly experimenting with new ideas and processes.
Mogelijkheden om zulke bijdragen te leveren doen zich voortdurend voor – en in alle sectoren.
Opportunities to make such contributions are appearing constantly – and across all sectors.
RHINECLIFF, NY – Over de hele wereld worden regeringen en bedrijven voortdurend opgeroepen grote investeringen te doen in wind- en zonne-energie, geothermische energie en biobrandstoffen.
RHINECLIFF, NY – Around the world, governments and businesses are constantly being called upon to make big investments in solar, wind, and geothermal energy, as well as biofuels.
Ooit werd bijvoorbeeld alom aangenomen dat automobilisten op particuliere autowegen voortdurend aan het wachten zouden zijn voor tolpoortjes.
Once upon a time, for example, it was widely believed that drivers on privately operated roads would constantly be waiting to pay tolls.
Mondiale aanbodketens – voortdurend in beweging, als gevolg van de stijgende inkomens in de ontwikkelingslanden en het verschuivende relatieve voordeel – realiseren productie-activiteiten op plekken waar menselijke en andere hulpbronnen ervoor zorgen dat die activiteiten concurrerend kunnen zijn.
Global supply chains – constantly in flux, owing to rising developing-country incomes and shifting comparative advantage – locate productive activities where human and other resources make those activities competitive.
Maar gezien het gebrek aan goede alternatieven moeten we er niet van uitgaan dat slechte denkgewoonten nooit doorbroken kunnen worden, en moeten we de mogelijkheid van een meer verlicht beleid voortdurend in ons achterhoofd houden.
But, given the shortage of good alternatives, we must not assume that bad habits of thought can never be broken, and we should keep the possibility of more enlightened policy constantly in mind.
Het is een dreiging die voortdurend evolueert, groeit en muteert, om onze strijd ertegen te hinderen.
It is a threat that is constantly evolving, growing, and mutating to counter our fight against it.
Kijk maar hoe snel Facebook MySpace heeft overvleugeld op het gebied van sociale netwerken, of hoe Apple de markt voor smartphones op zijn kop heeft gezet – of hoe er voortdurend nieuwe diensten en markten bij komen.
Witness how Facebook overtook MySpace in social networks, or how Apple upended the market for smartphones – or how new services and markets are constantly being invented.
VOORTDUREND IN MORE LANGUAGES

afrikaans

voortdur...

danish

konstant

german

ständig

icelandic

stöðugt

norwegian

stadig

swedish

ständigt

frisian

altyd

luxembourgish

permanen...

scots-gaelic

daonnan

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators