1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. V
  5. verwoestende

verwoestende translated to English

TRANSLATION
Dutch
verwoestende
English
devastating
EXAMPLES
De institutionele architectuur van de EU heeft de kentering vergemakkelijkt van verwoestende en telkens weer terugkerende oorlogen naar vrede en voorspoed.
The EU’s institutional architecture facilitated the pivot from devastating and recurrent wars to peace and prosperity.
De Europese leiders eisten dat de Griekse publieke goederen worden ondergebracht in een fonds als de Treuhand; een vehikel voor faillissementsverkoop gelijk hetgeen dat na de val van de Berlijnse Muur werd gebruikt om alle publieke goederen van de verdwijnende Oost-Duitse staat snel te privatiseren, tegen grote financiële verliezen en met verwoestende effecten op de werkgelegenheid.
Eurozone leaders demanded that Greek public assets be transferred to a Treuhand-like fund – a fire-sale vehicle similar to the one used after the fall of the Berlin Wall to privatize quickly, at great financial loss, and with devastating effects on employment all of the vanishing East German state’s public property.
De Chinese groeivertraging heeft bijgedragen aan een daling van de grondstoffenprijzen over de hele linie, die verwoestende gevolgen heeft voor landen als Argentinië en Brazilië, waarmee de Amerikaanse autoriteiten zo op het oog geen ruzie hebben.
China’s slowdown has helped precipitate a broad-based fall in commodity prices that is having a devastating effect on countries like Argentina and Brazil, with which the US authorities presumably have little quarrel.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de deelnemers aan de conferentie in Évian de Holocaust niet hadden kunnen voorzien, en ook niet dat Europa opnieuw in een verwoestende oorlog zou belanden; niettemin was het gebrek aan moreel besef adembenemend.
To be sure, the participants in Évian could not have foreseen the Holocaust, or that Europe was being drawn into another devastating war; nonetheless, their lack of moral conscience was breathtaking.
Binnen twee maanden na de verwoestende tsunami, die in december 2003 had toegeslagen, bezochten bijna vijftig staatshoofden en ministers het eiland.
Within the first two months of the devastating tsunami that struck that December, close to 50 heads of state and foreign ministers visited the island.
Als gevolg daarvan zal 2014 waarschijnlijk het warmste jaar zijn uit de geregistreerde geschiedenis; het was een jaar dat door verwoestende droogtes, overstromingen, stormen en hittegolven werd gekenmerkt.
As a result, 2014 is now likely to be the warmest year in recorded history, a year that has also brought devastating droughts, floods, high-impact storms, and heat waves.
Door middel van het juiste beleid – sterkere sociale vangnetten, progressieve belastingen en beter toezicht (vooral op de financiële sector), om er maar een paar te noemen – kunnen we deze verwoestende ontwikkelingen keren.
The right policies – stronger social safety nets, progressive taxation, and better regulation (especially of the financial sector), to name a few – can reverse these devastating trends.
Om de politieke wil tot stand te brengen voor dergelijke hervormingen moeten we de luiheid en de passiviteit van de beleidsmakers tegemoet treden met de grimmige gevolgen van de ongelijkheid en haar verwoestende effecten op onze kinderen.
To generate the political will that such reforms require, we must confront policymakers’ inertia and inaction with the grim facts of inequality and its devastating effects on our children.
Maar zij lanceerden verwoestende nachtelijke aanvallen, waarbij aan eigen kant weinig slachtoffers vielen, zelfs tegen het Arabische Legioen van Jordanië, veruit de beste Arabische strijdkrachten.
But they launched devastating night raids while suffering few casualties, even when going up against Jordan’s Arab Legion, by far the best Arab military force.
En de inschattingsfouten die John F. Kennedy en Lyndon Johnson maakten in Vietnam hebben verwoestende gevolgen gehad, die voor een deel tot op de dag van vandaag worden gevoeld.
And the bets that John F. Kennedy and Lyndon Johnson made in Vietnam had devastating consequences, some of which are still being felt today.
VERWOESTENDE IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators