1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. V
  5. veroorzaakt

veroorzaakt translated to English

TRANSLATION
Dutch
veroorzaakt
English
caused
EXAMPLES
De laatste drie wereldwijde recessies (vóór 2008) werden allemaal veroorzaakt door een geopolitieke schok in het Midden-Oosten die tot een forse stijging van de olieprijzen leidde.
The last three global recessions (prior to 2008) were each caused by a geopolitical shock in the Middle East that led to a sharp spike in oil prices.
Als directeur van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties heb ik met eigen ogen de verwoesting en het leed gezien dat over de hele wereld door rampen veroorzaakt wordt.
As Administrator of the United Nations Development Programme, I have seen firsthand the devastation and heartbreak caused by disasters around the world.
Als de Chinese groei instort zou de mondiale fall-out veel erger kunnen zijn dan die veroorzaakt door een normale recessie in de VS.
If Chinese growth collapses, the global fallout could be far worse than that caused by a normal US recession.
De muur van zeewater werd in de rug gesteund door een stijging van de zeespiegel, veroorzaakt door een eeuw van opwarming van de aarde, en de intensiteit van de storm werd gevoed door het warmere oceaanwater van een warmer wordende planeet.
Its 14-foot surge of seawater was backed by the sea-level rise already caused by a century of global warming, and the storm’s sweep and intensity was fueled by a warming planet’s warmer ocean waters.
De opkomst van het “kapitaal,” dat Piketty in Frankrijk en andere landen heeft gedocumenteerd, wordt grotendeels veroorzaakt door de waardestijging van vastgoed, simpelweg omdat goede locaties in een netwerkeconomie steeds waardevoller worden.
The rise of “capital,” which Piketty documents in France and other countries, is caused mostly by the appreciation of real estate, simply because good locations become more valuable in an increasingly networked economy.
Maar ondanks de unieke historie en de huidige voordelen heeft China een zwakte die vrijwel gelijk is aan die zwakte die zoveel problemen heeft veroorzaakt in de VS en de EU; grote banken die de neiging hebben onvoorzichtig te zijn.
But, despite its unique history and current advantages, China harbors a weakness that is quite similar to what has caused so much trouble in the US and Europe: big banks that have an incentive not to be careful.
Met andere woorden: zullen de hogere bezitswaarden, die worden veroorzaakt door lage rentepercentages, op een gegeven moment plotseling in hun tegendeel omslaan?
In other words, will the elevated asset values caused by low discount rates suddenly reset downward at some point?
Deze keer onderwerpt de schade veroorzaakt door de Grote Recessie de meeste geavanceerde economieën aan een voortdurende stagnatie en veroorzaakt grote structurele groei-uitdagingen voor de opkomende markten.
This time, the damage caused by the Great Recession is subjecting most advanced economies to secular stagnation and creating major structural growth challenges for emerging markets.
Er is bijvoorbeeld aangetoond dat ingeënte kinderen het niet alleen beter doen op school, maar ook lijken te profiteren in hun cognitieve ontwikkeling, dankzij het verijdelen van de schade die kan worden veroorzaakt door infectieziekten en de daaruit voortvloeiende onevenwichtigheden op het gebied van de voeding.
It has been shown, for example, that vaccinated children not only do better at school, but also that, through the prevention of damage that can be caused by infectious diseases and resulting nutritional imbalances, they appear to benefit in terms of cognitive development.
Zo lang het weglekken van methaangas wordt beheerst, kan de CO2 uitstoot van het verbranden van gas aanzienlijk lager zijn dan die veroorzaakt door olie.
So long as methane leakage is contained, CO2 emissions from natural-gas combustion can be significantly lower than those caused by reliance on oil.
VEROORZAAKT IN MORE LANGUAGES

afrikaans

veroorsa...

icelandic

valdið

norwegian

forårsak...

swedish

orsakade

yiddish

גורם

luxembourgish

verursaa...

scots-gaelic

air adhb...

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators