1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. M
  5. maar

maar translated to English

TRANSLATION
Dutch
maar
English
but
EXAMPLES
Rusland bevindt zich in een neerwaartse spiraal, maar vormt nog steeds een zeer reële bedreiging voor de internationale orde in Europa en daarbuiten.
Russia is in long-term decline, but it still poses a very real threat to the international order in Europe and beyond.
Uit onderzoek blijkt dat politici en belangengroeperingen een doelstelling van volledige werkgelegenheid gebruiken om een duur, protectionistisch beleid te steunen dat tot geweldige banen voor sommigen leidt, maar velen de informele economie in drijft.
Research suggests that politicians and interest groups would use a full-employment target to support expensive, protectionist policies that generate great jobs for some but drive many into the informal economy.
Dat is helemaal geen slecht rendement, maar er zijn veel betere manieren om te helpen.
That is not a bad return at all, but there are many better ways to help.
Geen enkel idee is grandioos, maar alle ideeën tezamen kunnen aanzienlijk helpen.
None is grandiose, but together they might help substantially.
Hij luistert wel naar academische economen, maar heeft een andere focus.
He listens to academic economists, but is focused differently.
In 2003 kende Duitsland een begrotingstekort van bijna 4% van het bruto binnenlands product (bbp) – wat misschien niet zo hoog is gemeten naar de normen van vandaag, maar hoger dan het gemiddelde van de Europese Unie destijds.
In 2003, Germany ran a fiscal deficit that was close to 4% of GDP – perhaps not high by today’s standards, but higher than the EU average at the time.
Vandaag de dag is het moeilijk voorstelbaar, maar tijdens de eerste jaren van de euro werd Duitsland op dit terrein voor zwak aangezien, als gevolg van de hoge lonen.
It is difficult to imagine today, but during the euro’s first years, Germany was widely considered uncompetitive, owing to its high wage costs.
Maar gelukkig worden sommige periferielanden nu door hun crediteuren gedwongen om drastische hervormingen door te voeren, niet alleen van hun arbeidsmarkt, maar ook van hun dienstensector.
Fortunately, however, some peripheral countries are now being forced by their creditors to undertake drastic reforms not only of their labor markets, but also of their service sectors.
Wat de markten werkelijk heeft geshockeerd was niet het besluit van de Fed om een paar maanden langer vast te houden aan de nulrente, maar de begeleidende verklaring.
What really shocked the markets was not the Fed’s decision to maintain zero interest rates for a few more months, but the statement that accompanied it.
De Fed zal in december vrijwel zeker de rente gaan verhogen, maar de monetaire verkrapping zal veel trager verlopen dan in eerdere conjunctuurcycli, en zal worden gemotiveerd door zorgen over de financiële stabiliteit, en niet over de inflatie.
The Fed will almost certainly start raising rates in December, but monetary tightening will be much slower than in previous economic cycles, and it will be motivated by concerns about financial stability, not inflation.
MAAR IN MORE LANGUAGES

afrikaans

maar

danish

Men

german

aber

icelandic

en

norwegian

men

swedish

Men

yiddish

אָבער

frisian

mar

luxembourgish

awer

scots-gaelic

ach

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators