1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. L
  5. lichaam

lichaam translated to English

TRANSLATION
Dutch
lichaam
English
body
EXAMPLES
Paulus gebruikte het menselijk lichaam (in het latijn corpus) als metafoor voor de maatschappij en suggereerde dat in een gezonde maatschappij, net zoals in een gezond lichaam, elk orgaan geconserveerd moet worden en men er geen een af kan laten sterven.
Paul used the human body (corpus in Latin) as a metaphor for society, suggesting that in a healthy society, as in a healthy body, every organ must be preserved and none permitted to die.
Als een lichaam dat groeit niet genoeg essentiële vitaminen en bouwstoffen binnenkrijgt, zullen de schadelijke effecten nog tot laat in de volwassenheid voortduren.
When a growing body does not get enough essential vitamins and nutrients, the harmful effects last long into adulthood.
Er is zelfs een internationaal lichaam dat de lichamen controleert die de accountants controleren, wat doet denken aan de laatste roman van Hermann Hesse, Het Kralenspel.
There is even – reminiscent of Hermann Hesse’s last novel, The Glass Bead Game – an international body that audits the bodies that audit the auditors.
De FPC maakt deel uit van de ingewikkelde nieuwe structuur van het Britse toezicht, waarin de voormalige Financial Services Authority in tweeën is gedeeld: in een toezichthouder die het gedrag van ondernemingen moet beoordelen, en in een nieuw lichaam dat de financiële stabiliteit in de gaten moet houden.
The FPC is part of the complex new UK regulatory structure, in which the former Financial Services Authority has been split in two: a prudential and business-conduct regulator and a new body to monitor financial stability.
Gezien het feit dat tumoren er diverse maanden over doen om te groeien, moesten er speciale systemen worden ontwikkeld die eiwitten en andere substanties met een groot moleculair gewicht langzaam en continu in het lichaam konden verspreiden – iets waarvan wetenschappers dachten dat het onmogelijk was.
Given that tumors take several months to grow, biocompatible systems had to be developed that could release proteins and other large-molecular-weight substances slowly and continuously in the body – something that scientists were convinced was impossible.
Vervolgens synthetiseerden we die polymeren en ontdekten we dat we, door hun samenstelling te veranderen, ervoor konden zorgen dat ze in het lichaam konden blijven voortbestaan, voor een periode die uiteenliep van een paar dagen tot jaren.
We then synthesized these polymers and discovered that by changing their composition, we could make them last in the body for a period ranging from days to years.
De plesiosaurus, eene slang met een rolrond lichaam en korten staart, heeft pooten in de gedaante van roeiriemen.
The plesiosaurus, a serpent with a cylindrical body and a short tail, has four flappers or paddles to act like oars.
Haar geheele lichaam is met eene schaal bedek, en haar hals, even buigzaam als die der zwaan, steekt dertig voet boven de golven uit.
Its body is entirely covered with a thick armour of scales, and its neck, as flexible as a swan's, rises thirty feet above the waves.
Ik voelde, dat ik in de golven stortte, en dat ik aan den dood ontkwam, dat mijn lichaam niet verbrijzeld werd tegen de scherpe rotsen, had ik alleen te danken aan den gespierden arm van Hans, die mij uit den afgrond redde.
I felt myself hurled into the waves; and if I escaped from death, and if my body was not torn over the sharp edges of the rocks, it was because the powerful arm of Hans came to my rescue.
Ha! ha! gij geeft u voor geld met ziel en lichaam den duivel over!”
Why, you sell yourself, body and soul, to the demon, the devil, for money!"
LICHAAM IN MORE LANGUAGES

afrikaans

liggaam

danish

kroppen

german

Körper

icelandic

líkami

norwegian

kroppen

swedish

kroppen

yiddish

body

frisian

lichem

luxembourgish

Kierper

scots-gaelic

corp

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators