1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. K
  5. kaart

kaart translated to English

TRANSLATION
Dutch
kaart
English
card
EXAMPLES
Net zoals het noodzakelijk was ons met Stalin te alliëren om Hitler te verslaan, zo stellen ze, moeten we er niet voor terugdeinzen vol de Assad-kaart te spelen om ons van IS te ontdoen.
Just as it was necessary to ally with Stalin to defeat Hitler, they claim, we should not be afraid to play the Assad card to rid ourselves of the Islamic State.
Het gedrag van het regime heeft zonder twijfel ook de angstaanjagende opkomst van de Islamitische Staat gevoed, die Assad een troefkaart verschaft in zijn jacht op internationale steun – en Rusland een vijgenblad.
The regime’s behavior no doubt fueled the terrifying rise of the Islamic State as well, providing Assad with a trump card in his bid for international support – and Russia with a fig leaf.
Maar wat als het primaire overschot van Griekenland – de troefkaart van de Griekse regering in zijn confronterende onderhandelingsstrategie – er nu niet meer is?
But what if the primary surplus – the Greek government’s trump card in its confrontational negotiating strategy – has now disappeared?
Erger nog, de tijd die verloren is gegaan aan politieke grootspraak heeft het primaire begrotingsoverschot, de enige troefkaart van Tsipras aan het begin van de onderhandelingen had, in rook doen opgaan.
Worse still, the time wasted on political grandstanding destroyed the primary budget surplus, which was Tsipras’s trump card in the early negotiations.
Griekse politici die de dreiging van financiële besmetting nog steeds als hun troefkaart beschouwen moeten notie nemen van de gelijktijdigheid van de Griekse verkiezingen en het obligatie-aankoopprogramma van de ECB, en de voor de hand liggende conclusie trekken.
Greek politicians who still see the threat of financial contagion as their trump card should note the coincidence of the Greek election and the ECB’s bond-buying program and draw the obvious conclusion.
Ik had mijn mond reeds geopend om op deze ontboezeming te antwoorden, toen er bescheiden op de deur geklopt werd en onze hospita binnentrad, terwijl zij een visitekaart op het koperen blad droeg.
I had opened my mouth to reply to this tirade, when with a crisp knock our landlady entered, bearing a card upon the brass salver.
De kaart is een soort hocus-pocus--een nietsbeteekenend fopmiddel.
The card is some hocus-pocus,--a blind, as like as not.
En hij maakte een gebaar om de gespeelde kaart op te nemen, er bijvoegende: "Gij verstaat niets van het spel."
He made a movement as if to seize the card which had just been played, adding, "You don't understand anything about whist."
KAART IN MORE LANGUAGES

afrikaans

card

danish

kort

german

Karte

icelandic

kort

norwegian

kort

swedish

kort

frisian

Kaart

luxembourgish

Kaart

scots-gaelic

cairt

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators