1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. E
  5. extra

extra translated to English

TRANSLATION
Dutch
extra
English
additional
EXAMPLES
Maar een minderheidsregering van Conservatieven zou extra onzekerheden en risico's met zich meebrengen.
But a minority Conservative government would create additional uncertainties and risks.
Het Kremlin gebruikt ook andere mechanismen om extra druk uit te oefenen op vroegere Sovjetrepublieken.
The Kremlin is using other mechanisms to exert additional pressure on former Soviet republics.
Zij zijn er bijvoorbeeld bang voor dat extra obligatie-aankopen door de Europese Centrale Bank, gericht op het omlaag brengen van de Spaanse leenkosten, er alleen maar toe zullen leiden dat de Spaanse regering haar hervormingsplannen zal afzwakken.
They fear, for example, that additional securities purchases by the European Central Bank, aimed at bringing down Spain’s borrowing costs, would only lead the Spanish government to relax its reform effort.
Als de werkgelegenheid bij de overheid de afgelopen drie jaar in hetzelfde tempo was gegroeid als de bevolking, zoals tijdens het presidentschap van George W. Bush, zou het werkloosheidscijfer eerder 7% dan 8,2% zijn geweest, dankzij ongeveer 800.000 extra banen.
If public employment had grown during the last three years at about the same rate as the population, as it did during George W. Bush’s presidency, the unemployment rate would be around 7% rather than 8.2%, owing to about 800,000 additional jobs.
Het Congres heeft ook niet ingestemd met de oproep van Obama om $90 mrd extra aan infrastructuur te besteden, wat ongeveer 400.000 banen zou hebben opgeleverd, ondanks het feit dat de Verenigde Staten op z'n minst voor  $1,1 bln aan niet-gefinancierde infrastructurele behoeften hebben.
Likewise, Congress failed to approve Obama’s call for $90 billion in additional infrastructure spending, which would have supported about 400,000 jobs, despite the fact that the US has at least $1.1 trillion in unfunded infrastructure needs.
Een futiele poging om het uiteenvallen voor een jaar of twee tegen te houden – nadat de kernlanden biljoenen euro's hebben verspild in de vorm van extra officiële financiering – zou een wanordelijk einde betekenen en tot de verwoesting van de gemeenschappelijke markt leiden, als gevolg van de grootschalige invoering van protectionistisch beleid.
A futile attempt to avoid a breakup for a year or two – after wasting trillions of euros in additional official financing by the core – would mean a disorderly end, including the destruction of the single market, owing to the introduction of protectionist policies on a massive scale.
Ruim elf miljoen extra banen zijn nodig om de Verenigde Staten weer terug te krijgen op het werkgelegenheidspeil van vóór de recessie.
More than 11 million additional jobs are needed to return the US to its pre-recession employment level.
En hij heeft uitgesloten dat er nog meer tijdelijke maatregelen zullen volgen om de banengroei te bevorderen, zoals de voorstellen die president Obama heeft gedaan voor extra subsidies aan staten en extra uitgaven aan infrastructuur.
And he has ruled out additional temporary fiscal measures aimed at job creation, like President Barack Obama’s proposals for additional grants to states and additional infrastructure spending.
Als alle extra belastingverlagingen van Romney bovendien op een budgettair-neutrale manier zouden worden gefinancierd, zoals hij belooft, zou alleen de samenstelling van de belastingen veranderen, maar niet het bbp-aandeel daarvan.
Moreover, if all of Romney’s additional tax cuts were financed in a revenue-neutral way, as he promises, only the composition of taxes would change; the overall tax share of GDP would not.
In 2011 droeg China $1,3 bln aan extra bruto binnenlands product (bbp) bij aan de wereld, het equivalent van het in het leven roepen van een nieuw Griekenland iedere 12,5 weken, of van bijna een heel nieuw Spanje ieder jaar.
In 2011, China contributed $1.3 trillion in additional GDP to the world, the equivalent of creating another Greece every 12.5 weeks, or close to another Spain every year.
EXTRA IN MORE LANGUAGES

afrikaans

addision...

scots-gaelic

a bharra...

icelandic

viðbótar

luxembourgish

zousätzl...

norwegian

ekstra

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators