1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. B
  5. betoogd

betoogd translated to English

TRANSLATION
Dutch
betoogd
English
argued
EXAMPLES
Weer anderen hebben betoogd dat Doing Business ingebouwde vooroordelen bevat tegen regulering en belastingheffing, die landen ertoe kunnen aanzetten hervormingen door te voeren die het systeem manipuleren in plaats van betekenisvolle resultaten opleveren.
Still others have argued that Doing Business contains built-in biases against regulation and taxation, which may create incentives for countries to enact reforms that game the system rather than produce meaningful results.
De ontwikkelingslanden en de opkomende markten, onder leiding van India, hebben betoogd dat het juiste forum voor het bespreken van dergelijke mondiale kwesties een al bestaande groepering binnen het kader van de Verenigde Naties was, het Comité van Deskundigen op het gebied van de Internationale Samenwerking in Belastingzaken, waarvan de status en de financiering zouden moeten worden opgekrikt.
Developing countries and emerging markets, led by India, argued that the proper forum for discussing such global issues was an already established group within the United Nations, the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, whose status and funding needed to be elevated.
In de vijfde plaats hebben sommigen betoogd dat beleggers in goud gaan beleggen, naarmate de staatsobligaties van diep in de schulden stekende staten riskanter worden.
Fifth, some argued that highly indebted sovereigns would push investors into gold as government bonds became more risky.
Amartya Sen, winnaar van de Nobelprijs voor de economie, heeft betoogd dat we met deze meervoudige identiteiten kunnen leren leven en zelfs ons voordeel kunnen doen met de verscheidenheid op het gebied van het burgerschap en de verbondenheid die zij ons toestaan.
Amartya Sen, the Nobel laureate economist, has argued that we can learn to live with these multiple identities and even thrive with the diversity of citizenship and loyalties that they allow us.
De Bank of England (BOE) heeft betoogd dat er niet net als in het geval van de bankenunie nieuwe bevoegdheden aan de Europese Centrale Bank mogen worden overgedragen, ten koste van de nationale centrale banken.
The Bank of England has argued that there should be no replication of the banking union grant of new powers to the European Central Bank at the expense of national central banks.
Vóór de Russische annexatie van de Krim werd betoogd dat de Verenigde Staten scherpschutters had ingehuurd om het vuur te openen op pro-westerse betogers in Kiev, zodat Rusland de schuld van hun dood in de schoenen geschoven zou kunnen worden.
Before Russia's annexation of Crimea, it argued that the United States had hired snipers to fire at pro-Western protesters in Kyiv in order to blame Russia for their deaths.
Er is vaak betoogd dat de omvang van de hulppakketten getuigt van de invloed van Europa binnen het IMF.
It is frequently argued that the size of the assistance packages is a testament to Europe’s clout within the IMF.
Robert May, een vooraanstaand deskundige op het gebied van klimaatverandering, heeft betoogd dat technieken uit zijn discipline kunnen helpen de ontwikkelingen op de financiële markten te verklaren.
Robert May, an eminent climate change expert, has argued that techniques from his discipline may help explain financial-market developments.
Nobelprijs-winnaar Robert Lucas heeft betoogd dat de crisis niet is voorspeld, omdat de economische theorie nu eenmaalvoorspelt dat dergelijke gebeurtenissen niet voorspeld kunnen worden.
The Nobel laureate economist Robert Lucas has argued that the crisis was not predicted because economic theory predicts that such events cannot be predicted.
Ter verdediging van de wettigheid ervan in hoorzittingen voor het Duitse Constitutionele Hof heeft de ECB zelf betoogd dat het programma een minder krachtig instrument is dan velen graag geloven.
To defend its legality in hearings before Germany’s Constitutional Court, the ECB itself has argued that the OMT program is a less potent instrument than many believe.
BETOOGD IN MORE LANGUAGES

afrikaans

aangevoe...

norwegian

hevdet

swedish

hävdade

yiddish

argued

luxembourgish

argument...

scots-gaelic

argamaid

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators