1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. B
  5. bedrijven

bedrijven translated to English

TRANSLATION
Dutch
bedrijven
English
companies
EXAMPLES
Het ontwikkelen van nieuwe antibiotica is een uitdaging, omdat farmaceutische bedrijven stimuli nodig lijken te hebben om het noodzakelijke onderzoek te doen.
Developing new antibiotics is a challenge, because pharmaceutical companies seem to need incentives to conduct the required research.
Als dit niet het geval is zou er naar drastischer alternatieven gezocht kunnen worden om snelle innovatie door universiteitslaboratoria en kleine bedrijven aan te jagen, eventueel door daarvoor bestemde fondsen.
If they cannot, more dramatic alternatives to boost early innovation by university labs and small companies could be sought, perhaps through a targeted fund.
Op dezelfde manier belooft 'big data' ongekende voordelen aan bedrijven en consumenten, maar vormt het fenomeen tegelijkertijd een reële bedreiging voor de privacy en de persoonlijke vrijheid.
Likewise, big data offers untold benefits to companies and consumers, but poses a real threat to privacy and personal freedom.
Talent is tegenwoordig de sleutelfactor achter de concurrentiekracht (of het gebrek daaraan), zowel voor bedrijven als voor landen.
Talent is now the key factor driving competitiveness (or the lack thereof) for companies and countries alike.
Binnen drie maanden waren deze allemaal geleased door export-georiënteerde bedrijven uit Turkije, Korea, Taiwan, China en andere landen.
Within three months, all of them had been leased by export-oriented companies from Turkey, Korea, Taiwan, China, and elsewhere.
De arbeidskosten in Afrika zijn zelfs zo concurrerend dat Ethiopië bedrijven aan zou kunnen trekken uit landen zo arm als Bangladesh.
Indeed, the cost of labor in Africa is competitive enough that Ethiopia could attract companies from countries as poor as Bangladesh.
En uiteindelijk zullen sommigen geld kunnen ophalen om hun eigen bedrijf te beginnen; exportbedrijven die eigendom zijn van en bestuurd worden door Afrikanen.
And, eventually, some of them will be able to raise capital and start firms of their own – export companies owned and operated by Africans.
Toen kwamen de meeste eigenaars uit Taiwan of Hong Kong; nu is meer dan 70% van de industriële bedrijven op het eiland eigendom van plaatselijke inwoners.
At the time, most of the owners were from Taiwan or Hong Kong; today, more than 70% of the island's industrial companies are locally owned.
Maar zijn we ermee gestopt om fundamentele vragen te stellen, zowel aan onszelf als aan de bedrijven die we met al deze zaken vertrouwen?
But have we stopped asking fundamental questions, both of ourselves and of the companies we entrust to do all of these things?
We hebben misschien een oppervlakkig begrip van wat de bedrijven achter dit gemak met onze data doen; maar achter de marketing hebben de echte mensen die deze organisaties runnen geen gezicht en geen naam.
We may have a superficial check-box understanding of what the companies behind this convenience do with our data; but, beyond the marketing, the actual people running these organizations are faceless and nameless.
BEDRIJVEN IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators