1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. B
  5. bedrijf

bedrijf translated to English

TRANSLATION
Dutch
bedrijf
English
company
EXAMPLES
Als klanten of aandeelhouders weglopen, huurt de directie nieuwe managers of verkoopt het bedrijf aan iemand die het beter kan leiden.
If customers or shareholders walk away, the board hires new managers or sells the company to someone who can run it better.
Nu heeft het bedrijf in Ethiopië 3500 werknemers die meer dan 2 miljoen schoenen per dag produceren.
Today, the company has 3,500 workers in Ethiopia producing more than two million shoes a year.
In plaats van 25 procent van het personeel te ontslaan tijdens een recessie, zou een bedrijf ook tijdelijk het aantal arbeidsuren per dag omlaag kunnen brengen, van bijvoorbeeld acht naar zes.
Instead of laying off 25% of its workforce in a recession, a company could temporarily reduce workers’ hours from, say, eight per day to six.
Maar voor het produceren van gezondheid zijn ook investeringen nodig van de betrokkenen zelf – dwz, ze moeten worden gestimuleerd hun “gezondheidsproductiviteit” te verbeteren, net zoals een bedrijf zijn werknemers moet motiveren hun productiviteit te verhogen.
But producing health also requires “co-investment” by the people involved – that is, getting them to exert themselves to increase their “health productivity,” just as a company needs to motivate its workers to increase productivity.
Eerder deze maand heeft de CEO van het Franse telecombedrijf Orange op een persconferentie in Caïro verklaard dat het zijn wens is afscheid te nemen van een Amerikaanse partner die te nauwe banden met Israel onderhoudt.
Earlier this month, the CEO of French telecommunications company Orange declared at a press conference in Cairo his desire to part ways with an American partner that is too closely tied to Israel.
Een ‘boete’ van 13 miljard dollar is voor een bedrijf van de omvang van JPM ongeveer even pijnlijk als Clarke’s boete voor hem was; geen centje pijn.
A $13 billion “fine” for a company the size of JPM is about as painful as Clarke’s fine is for him – not painful at all.
Net zoals de wereld moord en brand roept als er een illegale lading ivoor wordt onderschept moeten we campagnes in de pers, op televisie en op het internet lanceren om elke handelaar, ambtenaar die of bedrijf dat er op betrapt wordt medicijnen van lage kwaliteit te verkopen of te promoten rekenschap af te laten leggen.
Just as the world cries foul when an illegal shipment of ivory is uncovered, we must launch campaigns in the press, on television, and online to bring to account any trader, state official, or company caught selling or promoting low-quality drugs.
In juli 2014 verordonneerde het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag Rusland om 50 miljard dollar te betalen aan voormalige aandeelhouders van oliefirma Yukos, vanwege het illegaal bankroet laten gaan van het bedrijf en het wegsluizen van de activa naar Rosneft, een staatsbedrijf.
In July 2014, the Permanent Court for Arbitration in The Hague ordered Russia to pay $50 billion to former shareholders of the oil company Yukos for having illegally bankrupted the firm and distributed its assets to Rosneft, a state-owned producer.
Ze worden beter onderwezen en bewust van hoe bedrijven opereren, en ze zijn pro-actiever en uitgesprokener als ze denken dat een bedrijf de grens overschrijdt.
They are becoming more educated and aware of how companies operate, and they are more proactive and outspoken when they believe a company has crossed the line.
Een bedrijf kan hooguit het intellectuele eigendom bezitten dat ten grondslag ligt aan de genetische test; en omdat het onderzoek en de ontwikkeling die nodig zijn voor het vervaardigen van de test een aanzienlijk bedrag kunnen hebben gekost, mag de firma voor het beheer daarvan terecht kosten in rekening brengen.
A company might own, at most, the intellectual property underlying its genetic test; and, because the research and development needed to develop the test may have cost a considerable amount, the firm might rightly charge for administering it.
BEDRIJF IN MORE LANGUAGES

afrikaans

maatskap...

icelandic

fyrirtæk...

norwegian

selskape...

yiddish

פירמע

frisian

bedriuw

luxembourgish

Firma

scots-gaelic

companai...

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators