1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. arm

arm translated to English

TRANSLATION
Dutch
arm
English
arm
EXAMPLES
Ik moet zeggen, dat mijn oom zoo dicht mogelijk bij mij bleef; hij verloor mij niet uit het oog en bij menige gelegenheid verleende zijn arm mij een stevigen steun.
I must admit that my uncle kept as close to me as he could; he never lost sight of me, and in many straits his arm furnished me with a powerful support.
Hans komt weder beneden, strekt den arm naar het zuiden uit en zegt
Hans comes down, then stretches his arm to the south, saying:
Ik voelde, dat ik in de golven stortte, en dat ik aan den dood ontkwam, dat mijn lichaam niet verbrijzeld werd tegen de scherpe rotsen, had ik alleen te danken aan den gespierden arm van Hans, die mij uit den afgrond redde.
I felt myself hurled into the waves; and if I escaped from death, and if my body was not torn over the sharp edges of the rocks, it was because the powerful arm of Hans came to my rescue.
Arm in arm zag men hen, de geheele breedte der straat beslaande, elken musketier, dien zij ontmoetten, aanspreken en met zich voeren, zoodat het eindelijk een zegepralende optocht scheen.
They walked arm in arm, occupying the whole width of the street and taking in every Musketeer they met, so that in the end it became a triumphal march.
Bij die woorden nam zij den arm van d’Artagnan en trok hem haastig voort.
At these words she passed her arm under that of d’Artagnan, and urged him forward eagerly.
D’Artagnan richtte haar op, zijn arm om haar middel slaande; maar daar hij aan het gewicht, dat op zijn arm drukte, voelde, dat zij op het punt was in onmacht te vallen, haastte hij zich door betuigingen van dienstaanbieding haar gerust te stellen.
D’Artagnan raised her by passing his arm round her waist; but as he felt by her weight she was on the point of fainting, he made haste to reassure her by protestations of devotedness.
Juffrouw Bonacieux had bij alle goden gezworen Aramis niet te kennen, en een kwartier na hem dien eed gedaan te hebben, ontmoet hij haar aan den arm van Aramis.
Mme. Bonacieux had declared to him, by all the gods, that she did not know Aramis; and a quarter of an hour after having made this assertion, he found her hanging on the arm of Aramis.
Toen zij de kamer verlieten, legde Aramis zijn hand op den arm van d’Artagnan en hem strak aanziende, vroeg hij: „Hebt gij aan niemand over die vrouw gesproken?
Only as they went out Aramis placed his hand upon the arm of d’Artagnan, and looking at him earnestly, "You have not spoken of this lady?" said he.
--„Mijnheer Porthos,” zeide de procureursvrouw, „zoudt gij zoo goed willen zijn mij een oogenblik den arm te geven?
"Monsieur Porthos," said the procurator’s wife, "will you have the kindness to offer me your arm for five minutes?
Porthos, aan de drukking van den arm der procureursvrouw zich overgevende gelijk een schip aan het roer, naderde het klooster St.
Porthos, yielding to the pressure of the arm of the procurator’s wife, as a bark yields to the rudder, arrived at the cloister St. Magloire--a little-frequented passage, enclosed with a turnstile at each end.
ARM IN MORE LANGUAGES

afrikaans

arm

danish

arm

german

Arm

icelandic

armur

norwegian

arm

swedish

arm

yiddish

אָרעם

frisian

earm

luxembourgish

Aarm

scots-gaelic

armachd

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators