1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. Arabische

Arabische translated to English

TRANSLATION
Dutch
Arabische
English
arab
EXAMPLES
Tot zijn voorbeelden behoren de vorming van de Zwitserse Confereratie (1291-1848); de stichting van de Confederatie van Iroquois, in de eeuw voordat de eerste Europeanen in Amerika aankwamen; de stichting van de Verenigde Staten (1776-1789); de eenwording van Italië (1861) en Duitsland (1871); de toenadering tussen Noorwegen en Zweden (1905-1935); de vorming van de Verenigde Arabische Emiraten (1971); en de toenadering tussen Argentinië en Brazilië in de jaren zeventig van de vorige eeuw.
His examples include the formation of the Swiss Confederation (1291-1848); the creation of the Iroquois Confederation in the century or so before the first Europeans arrived in America; the establishment of the United States (1776-1789); the unification of Italy (1861), and of Germany (1871); the Norway-Sweden rapprochement (1905-1935); the formation of the United Arab Emirates (1971); and the Argentine-Brazilian rapprochement of the 1970’s.
Kupchan onderzoekt ook een paar opmerkelijke mislukkingen van dit soort processen: de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-'65); het einde van Brits-Japanse alliantie (1923); de verbreking van de betrekkingen tussen China en de Sovjet-Unie (1960); de ondergang van de Verenigde Arabische Republiek (1961); en de verdrijving van Singapore uit Maleisië (1965).
Kupchan also examines some notable failures of friendship: the United States’ Civil War (1861-65); the end of the Anglo-Japanese Alliance (1923); the breakdown of Sino-Soviet relations (1960); the demise of the United Arab Republic (1961); and the expulsion of Singapore from Malaysia (1965).
En in een toespraak met grote diepgang heeft Mohamed Morsi, de eerste Egyptische president die Iran bezoekt sinds de geboorte van de Islamitische Republiek in 1979, het Syrische regime met kracht afgewezen, zoals hij dat vervolgens ook heeft gedaan tijdens een optreden bij de Arabische Liga.
And, in a speech of great depth, Mohamed Morsi, the first Egyptian president to visit Iran since the Islamic Republic’s birth in 1979, firmly rejected the Syrian regime, as he did in a subsequent appearance before the Arab League as well.
De Amerikanen mogen dan niet geheel tevreden zijn over hun leiders maar het land staat bepaald niet op de rand van een revolutie à la de Arabische Lente.
Americans may not be entirely satisfied with their leaders, but the country is certainly not on the brink of an Arab Spring-style revolution.
De Jom Kipoeroorlog van 1973 tussen Israël en de Arabische staten leidde in 1974-1975 tot wereldwijde stagflatie (recessie en inflatie).
The 1973 Yom Kippur War between Israel and the Arab states led to global stagflation (recession and inflation) in 1974-1975.
Het was de ineenstorting van deze brute systemen in het kielzog van de door de VS geleide invasie van Irak in 2003 en de Arabische Lente van 2011 die de huidige vluchtelingencrisis tot gevolg had.
It was the collapse of these brutal systems in the wake of the United States-led invasion of Iraq in 2003 and the Arab Spring of 2011 that created the current refugee crisis.
China heeft de leiding genomen in de export van zonnecellen, terwijl nu zelfs in de Arabische wereld 'cleantech'-parken verrijzen.
China has taken the lead in exporting solar photovoltaic cells, while clean-tech parks are arising even in the Arab world.
Het is feitelijk ouder dan de Joodse staat zelf, en is op 2 december 1945 voortgekomen uit een besluit van de Arabische Liga, die destijds geen tijd verloor om zich op dat besluit te beroepen om de resolutie van de Verenigde Naties om twee staten te stichten te verwerpen.
In fact, it is older than the Jewish state, having emerged on December 2, 1945, from a decision by the Arab League, which then wasted no time in relying on that decision to reject the United Nations’ dual resolution to establish two states.
Sommigen, zoals de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov, beweren dat de conflicten die deze vluchtelingen op de been brengen louter woeden in Arabische landen die door het Westen worden gebombardeerd.
Some, including Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, claim that the conflicts generating these refugees rage only in Arab countries that are being bombed by the West.
Van maart tot december 2011 zijn honderdduizenden Syriërs iedere vrijdag de straat opgegaan, uit verlangen naar dezelfde politieke bevrijding waar Tunesiërs, Egyptenaren, Jemenieten, Bahreiners, Jordaniërs en anderen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika naar op zoek waren in wat optimistisch de “Arabische Lente” werd genoemd.
From March to December 2011, hundreds of thousands of Syrians marched every Friday, seeking the same political liberalization that Tunisians, Egyptians, Yemenis, Bahrainis, Jordanians, and others across the Middle East and North Africa sought in what was optimistically called “the Arab Spring.”
ARABISCHE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

Arabiese

danish

arabiske

icelandic

arabískt

norwegian

arabiske

swedish

arabiska

frisian

arab

luxembourgish

arab

scots-gaelic

arab

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators