1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. angst

angst translated to English

TRANSLATION
Dutch
angst
English
anxiety
EXAMPLES
Maar de afschaffing ervan zou niettemin een krachtige symbolische waarde hebben, die voor angst in heel Europa zou zorgen.
But its abrogation would nonetheless be symbolically powerful, sparking anxiety throughout Europe.
Dit zorgt voor een enorme angst in de regio en heeft bijgedragen aan de omverwerping van bestaande bondgenootschappen en de zoektocht naar nieuwe.
This is fueling tremendous anxiety in the region and has contributed to the overthrow of existing alliances and the search for new ones.
En als je angst een feit wordt, verergert je plankenvrees – en gaan je prestaties achteruit.
As fear turns into fact, the anxiety worsens – and so does the performance.
Het adres: Baker-Street was bewijs genoeg, dat het van zijn hand kwam, omdat de vluchtelingen het konden lezen, zonder er meer in te ontdekken dan den angst van eene vrouw wegens de afwezigheid van haren echtgenoot.
It struck me as rather ingenious, because it might be read by the fugitives without their seeing in it more than the natural anxiety of a wife for her missing husband.
Het daareven gebeurde vervulde haar met angst en wantrouwen.
She thought of what had just passed with anxiety and distrust.
Mevrouw Jennings, die van den beginne, meer dan Elinor, Marianne's ongesteldheid als ernstig had beschouwd, keek zeer bedenkelijk, toen zij hoorde wat de Heer Harris had gezegd; zij vond Charlotte's angst en bezorgdheid zeer gegrond, en drong erop aan, dat zij onmiddellijk met het kind zou vertrekken; terwijl de Heer Palmer, hoewel hij hun vrees overdreven achtte, aan de angstige smeekingen van vrouw geen weerstand kon bieden.
Mrs. Jennings, who had been inclined from the first to think Marianne's complaint more serious than Elinor, now looked very grave on Mr. Harris's report, and confirming Charlotte's fears and caution, urged the necessity of her immediate removal with her infant; and Mr. Palmer, though treating their apprehensions as idle, found the anxiety and importunity of his wife too great to be withstood.
Uur na uur verstreek, onder slapelooze pijn en koortsig ijlen van Marianne, onder kwellenden angst van Elinor, eer de Heer Harris kwam.
Hour after hour passed away in sleepless pain and delirium on Marianne's side, and in the most cruel anxiety on Elinor's, before Mr. Harris appeared.
De mogelijkheid van instorting kwam haar natuurlijk nu en dan herinneren aan 't geen het zeggen wilde, angst te gevoelen;--maar toen zij bij herhaald, nauwkeurig onderzoek, bespeurde dat alle teekenen van beterschap aanhielden, toen zij Marianne om zes uur in een rustigen, vasten en oogenschijnlijk verkwikkenden slaap zag vallen, legde zij elken twijfel het zwijgen op.
The possibility of a relapse would of course, in some moments, occur to remind her of what anxiety was--but when she saw, on her frequent and minute examination, that every symptom of recovery continued, and saw Marianne at six o'clock sink into a quiet, steady, and to all appearance comfortable, sleep, she silenced every doubt.
Maar die rust, welke één volkomen slapelooze nacht en vele uren van uitputtenden angst toch zoo noodig deden schijnen, bleef uit door den geprikkelden toestand harer zenuwen.
But the rest, which one night entirely sleepless, and many hours of the most wearing anxiety seemed to make requisite, was kept off by irritation of spirits.
ANGST IN MORE LANGUAGES

afrikaans

angs

danish

angst

german

Angst

icelandic

kvíði

norwegian

angst

swedish

ångest

yiddish

anxiety

frisian

eangst

luxembourgish

Angscht ...

scots-gaelic

iomagain

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators