1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. analyse

analyse translated to English

TRANSLATION
Dutch
analyse
English
analysis
EXAMPLES
In feite is deze analyse maar half juist.
In fact, that analysis is only half right.
Tot op zekere hoogte is dit wat er is gebeurd met de analyse van de recente 16de Top van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM), die eind augustus in Teheran werd gehouden – de eerste keer dat Iran gastheer was van de bijeenkomst.
To a certain extent, this is what has happened with analysis of the recent 16th Summit of the Non-Aligned Movement (NAM), held at the end of August in Tehran – the first time Iran has hosted the meeting.
Het Openbaar Ministerie houdt zich zelfs onledig met een absurde retrospectieve analyse van de beslissing uit 1954 om de Krim van de jurisdictie van de Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek over te brengen naar die van de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek.
The Attorney General’s Office has even been occupying itself with a ludicrous retrospective analysis of the decision in 1954 to transfer Crimea from the jurisdiction of the Russian Soviet Federative Socialist Republic to that of the Ukrainian Soviet Socialist Republic.
Zorgelijk genoeg wordt de zelfde analyse uitgevoerd wat betreft de wettelijkheid van de onafhankelijkheid van de Baltische staten na de ineenstorting van de Sovjet-Unie.
Worryingly, the same analysis is being carried out on the legality of the independence of the Baltic states after the collapse of the Soviet Union.
Er is mobiele data-analyse gebruikt om ebola te bestrijden in West-Afrika, en modern bankieren is door middel van mobiele telefoonnetwerken naar eerder onbediende bevolkingen door de hele ontwikkelingswereld gebracht.
Data analysis has been used to fight Ebola in West Africa, and mobile phone networks have been used to bring modern banking to unserved populations throughout the developing world.
Economische historici betoogden intussen dat toekomstige lesboeken waarschijnlijk de analyse van de recente ervaringen zouden inbedden in het geschiedkundige verhaal van de langere termijn.
Economic historians, meanwhile, argued that future textbooks would embed analysis of recent experience in the longer-term historical record.
Evenmin kunnen we zeggen wat de volgende revolutie in de economische analyse zal zijn, maar ruim een eeuw van modern economisch denken duidt erop dat er een zal komen.
Similarly, we can’t say what the next revolution in economic analysis will be, but more than a century of modern economic thinking suggests that there will be one.
Als markten tweezijdig zijn, zijn veel van de standaardaannames van de antitrust analyse niet meer houdbaar: het betreden van de markt kan slecht voor consumenten zijn, exclusieve contracten kunnen het aantal firma’s in een markt vergroten en het prijzen beneden de kostprijs hoeft niet roofzuchtig te zijn.
When markets are two-sided, many of the standard assumptions of antitrust analysis no longer hold: market entry can be bad for consumers, exclusive contracts can increase the number of firms in a market, and pricing below cost may not be predatory.
Toen de problemen met de analyse van Reinhart en Rogoff aan het licht kwamen, waren de critici verbijsterd.
When the problems with the Reinhart/Rogoff analysis came to light, the critics were aghast.
Er zijn niet nóg geavanceerdere statistische methoden nodig, maar een serieuze historische analyse van de politieke en economische bijzonderheden van specifieke historische gevallen van landen die met zware schuldenlasten hebben gekampt.
What is needed is not more sophisticated statistical methods, but serious historical analysis of the political and economic particulars of specific historical cases in which countries were burdened with heavy debts.
ANALYSE IN MORE LANGUAGES

afrikaans

analise

danish

analyse

german

Analyse

icelandic

greining

norwegian

analyse

swedish

analys

frisian

analyze

luxembourgish

Analyse

scots-gaelic

anailis

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators