1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. agressieve

agressieve translated to English

TRANSLATION
Dutch
agressieve
English
aggressive
EXAMPLES
Als resultaat hiervan veinst het regime democratie terwijl het zijn propagandamachine gebruikt om een agressieve vorm van nationalisme te voeden.
As a result, the regime mimics the forms of democracy while using its propaganda to foment an aggressive form of nationalism.
In de geavanceerde economieën zouden minder budgettaire consolidatie op korte termijn en meer investeringen in productieve infrastructuur, gecombineerd met een geloofwaardiger engagement aan financiële aanpassingen op de middellange en lange termijn (en minder agressieve geldverruiming) een betere benadering zijn geweest.
A better approach in advanced economies would have comprised less fiscal consolidation in the short run and more investment in productive infrastructure, combined with a more credible commitment to medium- and long-term fiscal adjustment – and less aggressive monetary easing.
Helaas verdoezelt de combinatie van een agressieve 'kwantitatieve versoepeling' in de VS en een veel behoedzamer opstelling in Europa deze boodschap.
Unfortunately, the combination of aggressive easing in the US and a much more guarded attitude in Europe obfuscates the message.
De agressieve anti-corruptiecampagne van president Xi-Jinping kan gezien worden als een voorbereiding op politieke tegenstand tegen verdere economische liberalisatie.
President Xi Jinping’s aggressive anti-corruption campaign might be seen as preparation for political resistance to further economic liberalization.
Maar ondanks de indrukwekkende toewijding van de Fed aan agressieve monetaire versoepeling zouden de effecten ervan op de reële economie en op Amerikaanse aandelen wel eens kleiner en vluchtiger kunnen zijn dan die van eerdere QE-ronden.
But, despite the Fed’s impressive commitment to aggressive monetary easing, its effects on the real economy and on US equities could well be smaller and more fleeting than those of previous QE rounds.
De elektronische versie van de grootste Poolse krant, Gazeta Wyborcza, publiceert nu een verbijsterende noot aan het einde van ieder stuk over de vluchtelingen: “Vanwege de buitengewoon agressieve inhoud van opmerkingen waarin, in strijd met de wet, geweld wordt bepleit, en wordt opgeroepen tot raciale, etnische en religieuze haat, kunnen we het onze lezers niet toestaan commentaar te geven.”
Indeed, the electronic version of Poland’s largest newspaper, Gazeta Wyborcza, now publishes a stunning notice at the end of every article about refugees: “Because of the extraordinarily aggressive content of remarks advocating violence, contrary to the law, and calling for racial, ethnic, and religious hatred, we will not allow readers to publish comments.”
Maar het zal niet makkelijk zijn de ingewikkelde coördinatie- en distributieproblemen op te lossen die zulke aanpassingen teweegbrengen, en politici – ervan overtuigd dat we ons geen agressieve terugdringingsstrategie kunnen veroorloven in een tijd dat we met zoveel andere urgente problemen kampen – kunnen ertoe worden verleid handelend optreden op te schorten.
But solving the complex coordination and distributional problems that such adjustments will generate will not be easy, and, convinced that we cannot afford an aggressive mitigation strategy at a time when we are faced with so many other pressing challenges, policymakers could be tempted to defer action on the ground.
Tegelijkertijd zien ze hun land als gemarginaliseerd, gediscrimineerd en als mikpunt van agressieve internationale veroordeling.
At the same time, they perceive their country to be marginalized, discriminated against, and the target of aggressive international condemnation.
Deze “Abenomics” kent diverse componenten: een agressieve monetaire impuls door de Bank of Japan; een fiscale impuls dit jaar om de vraag aan te jagen, gevolgd door bezuinigingen in 2014 om de tekorten in te tomen en de schuld terug te dringen; een poging om de nominale lonen te laten stijgen om de binnenlandse vraag te stimuleren; structurele hervormingen om de economie te dereguleren; en nieuwe vrijhandelsovereenkomsten – te beginnen met de Trans-Pacific Partnership – om de handel en productiviteit te bevorderen.
“Abenomics” has several components: aggressive monetary stimulus by the Bank of Japan; a fiscal stimulus this year to jump start demand, followed by fiscal austerity in 2014 to rein in deficits and debt; a push to increase nominal wages to boost domestic demand; structural reforms to deregulate the economy; and new free-trade agreements – starting with the Trans-Pacific Partnership – to boost trade and productivity.
In de VS zijn een paar positieve economische trends te ontwaren: de woningmarkt herstelt zich; schaliegas en -olie zullen de energiekosten omlaag brengen en de concurrentie bevorderen; de werkgelegenheid verbetert; de stijgende arbeidskosten in Azië en de opkomst van robots en automatisering vormen de basis voor een wederopleving van de industrie; en de agressieve kwantitatieve versoepeling helpt zowel de reële economie als de financiële markten.
The US is experiencing several positive economic trends: housing is recovering; shale gas and oil will reduce energy costs and boost competitiveness; job creation is improving; rising labor costs in Asia and the advent of robotics and automation are underpinning a manufacturing resurgence; and aggressive quantitative easing is helping both the real economy and financial markets.
AGRESSIEVE IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators