1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. agressie

agressie translated to English

TRANSLATION
Dutch
agressie
English
aggression
EXAMPLES
Obama heeft onlangs de Russische agressie in Europa in één adem genoemd met ebola en de Islamitische Staat als een van de drie belangrijkste bedreigingen van de Amerikaanse nationale veiligheid.
Obama recently listed Russian aggression in Europe alongside Ebola and the Islamic State as one of the three main threats to US national security.
Maar om een Oekraïne te versterken dat geplaagd wordt door corruptie en vriendjespolitiek en dat zwaar belast door de Russische agressie en destabilisatie is geen makkelijke opgave.
But to strengthen a Ukraine plagued by corruption and cronyism, and heavily burdened by Russian aggression and destabilization, is no easy task.
Je kunt militaire agressie niet louter met stabilisatiekredieten keren, je moet ook militaire steun bieden.
One does not counter military aggression only with stabilization credits, but also with military support.
Bovendien maakt de economische oorlog het voor Oekraïne bijna onmogelijk de humanitaire nood te lenigen die de Russische agressie heeft veroorzaakt: ruim zesduizend dode burgers, tienduizenden gewonden, en 1,3 miljoen mensen die in eigen land ontheemd zijn.
Furthermore, the economic war is making it almost impossible for Ukraine to deal with the humanitarian emergency that Russian aggression has caused: more than 6,000 citizens killed, tens of thousands injured, and 1.3 million people internally displaced.
CAMBRIDGE – De clandestiene agressie van de Russische president Poetin in Oekraïne duurt voort, net zoals de Westerse sancties tegen zijn land.
CAMBRIDGE – Russian President Vladimir Putin’s covert aggression in Ukraine continues – and so do Western sanctions against his country.
Toen hij besloot om de Amerikaanse interventie in Vietnam op te voeren, trok president Lyndon Johnson een analogie met de gebeurtenissen van 1939 in München, toen het onvermogen om adequaat te reageren op de agressie van Hitler catastrofale gevolgen had.
President Lyndon Johnson, when deciding to escalate US intervention in Vietnam, drew an analogy with Munich, when the failure to respond to Hitler’s aggression had catastrophic consequences.
Toen ik in 2013 de ontmoeting in Vilnius verliet zag ik zich al duidelijk donkere wolken samenpakken, maar ik wist toen niet dat Poetin bereid was om zoveel agressie en onrust te ontketenen.
When I left the Vilnius meeting in 2013, I could certainly see storm clouds gathering, but I did not know that Putin was prepared to unleash so much aggression and turmoil.
En zijn nauwelijks verholen dreigementen aan de Baltische Staten, Polen, Finland, en nu ook Turkije – wiens luchtruim en relatie met de NAVO zijn getart door Russische vliegtuigen – leggen een strategie van agressie bloot die als hoofddoel heeft Europa te verzwakken.
And his thinly veiled threats against the Baltic states, Poland, Finland, and now Turkey – whose airspace and relations with NATO have been probed by Russian aircraft – reveal a strategy of aggression that has as its chief goal the weakening of Europe.
Het Kremlin heeft zich van dergelijke claims en van de veronderstelde noodzaak om in het buitenland wonende Russen te verdedigen bediend om zijn agressie tegen Oekraïne te rechtvaardigen.
The Kremlin has relied on such claims, together with the supposed need to defend Russians abroad, to justify its aggression against Ukraine.
In feite weerspiegelt de reactie van Obama op de Russische agressie in Oekraïne zijn langetermijnvisie.
In fact, Obama’s response to Russia’s aggression in Ukraine reflects his long-term vision.
AGRESSIE IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators