1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. agenda

agenda translated to English

TRANSLATION
Dutch
agenda
English
agenda
EXAMPLES
Hoewel liberaliserende hervormingen Rusland soelaas zouden kunnen bieden, is het onwaarschijnlijk dat een dergelijke agenda zal worden omarmd in een door corruptie geplaagd land met een nadrukkelijk niet-liberaal leiderschap.
Though liberalizing reforms could cure Russia’s ailments, such an agenda is unlikely to be embraced in a corruption-plagued country with an emphatically illiberal leadership.
Op het hoogtepunt waren de goud-aficionado's – een combinatie van paranoïde beleggers en anderen met een op angst gebaseerde politieke agenda – vrolijk goudprijzen aan het voorspellen van $2000, $3000 en zelfs $5000 binnen een paar jaar.
At the peak, gold bugs – a combination of paranoid investors and others with a fear-based political agenda – were happily predicting gold prices going to $2,000, $3,000, and even to $5,000 in a matter of years.
De agenda van ‘The Campaign for Fair Food’ is om elke grote koper van tomaten er van te overtuigen om mee te doen aan het Fair Food Program (FFP), wat voor een klein bedrag (1 dollarcent per pound) het leven van arbeiders en hun familie substantieel verandert.
The Campaign for Fair Food’s agenda is to persuade every major tomato purchaser to sign on to the Fair Food Program, which, for a small premium – a penny per pound – changes the lives of workers and their families’ substantially.
Als deze agenda slaagt zullen de revisionistische inspanningen van het Kremlin tegengehouden worden; als dit voor iedereen duidelijk wordt kan er misschien zelfs een opening komen voor een nieuwe en urgent noodzakelijke golf van hervormingen in Rusland zelf.
If this agenda succeeds, the Kremlin’s revisionist bid will be blocked; as this becomes apparent, there might even be an opening for a new and urgently needed wave of reform in Russia itself.
Hoewel de bescheiden aanvangsagenda van Hill geen schade zal aanrichten (en zo snel mogelijk moet worden geïmplementeerd), zou iedere substantiële verdergaande maatregel met grote hindernissen te maken krijgen.
Indeed, though Hill's modest initial agenda certainly would do no harm (and should be pursued as quickly as possible), any substantial measures beyond it would confront major roadblocks.
Nu er gesproken wordt over de vorm en de reikwijdte van de mondiale ontwikkelingsagenda die op de MDGs zal volgen, zou het behulpzaam zijn de rol van de particuliere sector te heroverwegen en de algehele aanpak van de ontwikkeling door de internationale gemeenschap opnieuw tegen het licht te houden.
As discussions commence on the shape and scope of the global development agenda that will succeed the MDGs, which expire in 2015, it would be helpful to consider the role of the private sector and rethink the international community’s overall approach to development.
Haar islamistische agenda heeft cruciale staatsinstellingen – het leger en de rechterlijke macht – tegen de haren ingestreken en is gebotst op de liberale, naar modernisering strevende eisen van haar tegenstanders.
Its Islamist agenda put crucial state institutions – namely, the army and the judiciary – on edge and clashed with the liberal, modernizing demands of its opponents.
Een substantieel deel van een nationale beleidsagenda waarin de omslag van een individueel land naar een groeitraject met lage CO2-uitstoot wordt ondersteund (door bijvoorbeeld de energie-efficiëntie te bevorderen) zal geen economische inzinking veroorzaken; een dergelijke inspanning zou zelfs tot hogere groeipercentages kunnen leiden dan vasthouden aan het oude groeitraject zou hebben opgeleverd.
A substantial portion of a national policy agenda that supports an individual country’s shift to a low-carbon growth path (boosting energy efficiency, for example) will not produce an economic slowdown; such an effort might even lead to higher growth rates than remaining on a high-carbon path would have delivered.
Het Panel (waarvan ik deel uitmaak) moet de kans grijpen die deze bijeenkomst biedt om bij te dragen aan een mondiale ontwikkelingsagenda die de vicieuze cirkel van armoede en conflicten doorbreekt, waardoor de economische activiteit wordt gesmoord en het menselijk welzijn wordt ondermijnd.
The Panel (of which I am a member) must seize the opportunity presented by the Monrovia meeting to contribute to a global development agenda that addresses the vicious cycle of conflict and poverty that hampers economic activity and undermines human well-being.
Dat is de reden dat de agenda van na 2015 gericht moet zijn op vrede, veiligheid en vrijheid van angst.
That is why the post-2015 agenda should be centered on peace, security, and freedom from fear.
AGENDA IN MORE LANGUAGES

afrikaans

agenda

frisian

wurklist

scots-gaelic

clàr-gno...

icelandic

dagskrá

luxembourgish

agenda s...

norwegian

agenda

yiddish

agenda

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators