1. Translate.com
  2. Dictionaries
  3. Dutch-English
  4. A
  5. Afrikaanse

Afrikaanse translated to English

TRANSLATION
Dutch
Afrikaanse
English
african
EXAMPLES
Maar de lange geschiedenis van Europees uitbuitend kolonialisme laat lastig te raden hoe Aziatische en Afrikaanse instituties zich hadden ontwikkeld in een parallel universum waar de Europeanen alleen maar kwamen om handel te drijven en niet om te veroveren.
But Europe’s long history of exploitative colonialism makes it hard to guess how Asian and African institutions would have evolved in a parallel universe where Europeans came only to trade, not to conquer.
Maar met het juiste beleid is er geen enkele reden dat Afrikaanse landen niet een zelfde traject zouden kunnen volgen.
But, with the right policies, there is no reason why African countries could not follow a similar trajectory.
De internationale ontwikkelingsgemeenschap en veel Afrikaanse regeringen willen toewerken naar regionale integratie en zo de markten van 55 Afrikaanse landen met elkaar verbinden.
The international development community and many African governments want to work toward regional integration, linking the markets of 55 African countries.
Het falen van Amerika in dit opzicht heeft bijzondere aandacht getrokken – zo veel zelfs dat sommige Afrikaanse landen bezoekers uit de VS tegemoet treden met speciale voorzorgsmaatregelen.
America’s failures in this regard have drawn particular attention – so much so that some African countries are treating visitors from the US with special precautions.
Toen de Afrikaanse landen in de jaren vijftig hun onafhankelijkheid kregen, begon de blanke minderheid in Zuid-Afrika haar greep op de macht te verstevigen door de invoering van een raciaal segregatiesysteem dat bekend stond als 'Apartheid'.
As African countries began to gain independence in the 1950’s, the white minority in South Africa was tightening its grip on power through a racial-segregation system known as apartheid.
Ik was destijds 14, oud genoeg om te begrijpen hoe ongebruikelijk het was voor een zittende Afrikaanse president om vrijwillig af te treden.
I was 14 then, old enough to understand how unusual it was for an incumbent African president to retire willingly.
Ik voel me zeer gelukkig en vereerd dat het begin van mijn formele opleiding samenviel met de wederopkomst van Mandela in de Afrikaanse politiek.
I feel extremely fortunate and honored that the start of my formal education coincided with Mandela’s re-emergence in African politics.
Helaas voor veel Afrikaanse landen zijn de vrijheid en onafhankelijkheid geëindigd in de handen van een paar mensen die hadden geproefd van en verslaafd waren geworden aan de repressieve praktijken waar de Afrikanen tientallen jaren lang tegen hadden gevochten.
Unfortunately for many African countries, freedom and independence ended up in the hands of a few who had tasted and become addicted to the repressive practices that Africans had spent decades fighting.
Niettemin word ik bemoedigd door het feit dat sinds Mandela is afgetreden veel Afrikaanse presidenten – inclusief Moi en Thabo Mbeki, de opvolger van Mandela – zich aan de grondwet van hun land hebben gehouden en zonder problemen zijn vertrokken.
Nevertheless, I am encouraged by the fact that, since Mandela left office, many African presidents – including Moi and Thabo Mbeki, Mandela’s successor – have adhered to their countries’ constitutions and left office without a fight.
Net als de Oost-Afrikaanse Aziaten die in de jaren zestig uit Oeganda werden verdreven.
So were the East African Asians forced out of Uganda in the 1960s.
AFRIKAANSE IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in Dutch to English?

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including Dutch to English

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators