Best Translation

Noong 1660, Naganap Ang Isa Na Namang Pag-aalsa Sa Pamumuno Ni Francisco Maniago Na Umabot Hanggang… Translated To English

Filipino

Noong 1660, naganap ang isa na namang pag-aalsa sa pamumuno ni Francisco Maniago na umabot hanggang 1896. Tulad ng una, may pang-ekonomiyang katangian din ang naging dahilan ng rebelyong ito. Sinasabi na ang pangunahing bagay na nagdulot nito ay ang sapilitang pagputol ng mga troso sa Pampanga at ang malaking pagkakautang ng mga EspaƱol dulot ng pagbili nila ng palay na mula sa lalawigan. Ang kauna-unahang kuta ng Katipunan sa Pampanga ay itinatag noong Agosto 1897 . Mula 1896 hanggang 1898, nakipag-alyansa na ang ilang Kapampangan sa iba pang Pilipino. Sa lahat-lahat, naganap ang mga pag-aalasa ng mga Kapampangan sa mga sumusunod na mga taon: 1571, 1585, 1645, 1660-61 at 1898 .

English

1. nakakapabagabagBy ken


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

2. In 1660, another strike occurred uprising led by Francisco Maniago take up 1896. As first, with economic characteristics also caused the rebellions. Saying that the main thing that caused it is the forced cutting of timber in Pampanga and the huge debt caused the Spanish they purchase grain from the province. The first wall of the Katipunan in Pampanga was established in August 1897. From 1896 to 1898, allied to some other Filipino Kapampangan. In all, these occurred aalasa of Kapampangan in the following years: 1571, 1585, 1645, 1660-61 and 1898.

Translated byHave a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content