Ask for a TranslationAsk for a Translation

Filipino

A Translate.com Guest asked:

*maikling kwento 1. Kuwento ni mabuti - Genoveva Edroza-Matute Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat, at bumubuhay ng isang uri ng karunungang sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay. Saan man sa kagandahan; sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo. at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang mga pumalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan, at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin.

English

Translate.com Guest was given:* Short story 1 story's good - Genoveva Matute Edroza-I do not see him now. But they say he was still dating pinagtuturuan, no pintang school I first marked by him. In one of the old rooms on the second floor, above the old terraces umiingit each step, if there is manunungaw overlooking the dark waters of a esteros. There was just somewhere else teaches informed long-book, and raises a kind of wisdom in him I just learned. I always associate him with the splendor of life. Anywhere beauty; the scene, a thought or a sound so, I see him and I lumiligaya. But nothing beautiful in its appearance. and his life. He was one of the teachers was common. No one who on her attention. From the dress to the way of bringing his responsibilities at school, without any common said to him. He called Jesus Well we all know he backs. The word was the beginning of almost all of his speech. That the supply he did not remember the words sometimes, and soon becomes a complement to the quandary.

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store