Best Translation

Ligjin E Bashkimit Evropian (i Quajtur Historikisht "ligji Komunitetit Europian") është… Translated To English

Albanian

Ligjin e Bashkimit Evropian (i quajtur historikisht "ligji Komunitetit Europian") është një organ i traktateve dhe legjislacionit, të tilla si Rregulloreve dhe Direktivave, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë efekt mbi ligjet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Të tre burime të së drejtës të Bashkimit Evropian janë Ligji primar, sekondar ligji dhe ligji suplementare. Burimet kryesore të ligjit primar janë Traktatet themeluese të Bashkimit Evropian. Burimet dytësore përfshijnë rregulloret dhe direktivat të cilat janë të bazuara në Traktate. Legjislatura e Bashkimit Evropian është i përbërë kryesisht e Parlamentit Europian dhe Këshillit të Bashkimit Europian, i cili në bazë të traktateve mund të vendosë ligjin e mesme për të ndjekur objektivin e përcaktuar në Traktate. Bashkimi Evropian ligj zbatohet nga gjykatat e shteteve anëtare dhe ku ligjet e shteteve anëtare të siguruar për të drejtat e vogël ligjin e Bashkimit Evropian mund të zbatohen nga gjykatat e shteteve anëtare. Në rast të ligjit të Bashkimit Evropian i cili duhet të ketë qenë transpozuar në ligjet e shteteve anëtare, të tilla si Direktivave, Komisioni Evropian mund të marrë procedimet kundër shtetit anëtar në bazë të Traktatit të KE-së. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian është gjykata më e lartë në gjendje për të interpretuar ligjin e Bashkimit Evropian. Burime plotësuese të ligjit të Bashkimit Evropian, duke përfshirë praktikën gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë ligjit ndërkombëtar dhe parimet e përgjithshme të së drejtës të Bashkimit Evropian.

English

1. European Union law (historically called "European Community Law") is a body of treaties and legislation, such as Regulations and Directives, which have a direct impact or indirect effect on the laws of the Member States of the European Union. The three sources of law of the European Union Primary, secondary law and supplementary law. The main sources of primary law are the Treaties establishing the European Union. Secondary sources include regulations and directives that are based on the Treaties. The European Union legislature is composed mainly of the European Parliament and the Council of the European Union, which under the Treaties may decide secondary law to pursue the objective set out in the Treaties. European Union law applied by the courts of the Member States and the laws of the Member States to provide for the rights of small European Union law can be applied by the courts of member states. In the case of European Union law which should have been transposed into Member States' laws, such as the Directive, the Commission may take proceedings against the Member State under the EC Treaty. The Court of Justice of the European Union's highest court is able to interpret EU law. Additional sources of European Union law, including case law of the Court of Justice of international law and general principles of European Union law.Translated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content