Ask for a Translation



Ask for a Translation

Spanish

A Translate.com Guest asked:

Import contacts from your account and store them on Facebook's servers where they may be used to help others search for or connect with people or to generate suggestions for you or others. Contact info from your contact list and message folders may be imported. Professional contacts may be imported but you should send invites to personal contacts only. Please send invites only to friends who will be glad to get them. Ju mundëni në ç'do kohë të përpunoni kontaktet e impo rtuara ose t'i fshini ato krejtësish

Albanian

Translate.com Guest was given:



Kontaktet e importit nga llogaria juaj dhe ruajtur ato në serverat e Facebook, ku ata mund të përdoret për të ndihmuar të tjerët të kërkoni ose të lidhin me njerëz apo për të gjeneruar sugjerime për ju ose të tjerët. Kontaktoni me info nga lista e kontakteve tuaja dhe dosjet e mesazhit mund të importohet. Kontakte profesionale por mund të importohen Ju duhet të dërgoni fton në kontaktet e stafit vetëm. Ju lutem dërgoni vetëm fton për miqtë Kush do të jetë i gatshëm për të marrë ato. Ju mundëni ç'do Kohe NE Të përpunoni kontaktet e impo rtuara t'i plagë fshini ATO krejtësish

Translation by Google Translate

Was this translation helpful?

Download our App:   Download in the Google Play Store Download in the Apple App Store