Best Translation

Import Contacts From Your Account And Store Them On Facebook's Servers Where They May Be Used To Help… Translated To Albanian

Spanish

Import contacts from your account and store them on Facebook's servers where they may be used to help others search for or connect with people or to generate suggestions for you or others. Contact info from your contact list and message folders may be imported. Professional contacts may be imported but you should send invites to personal contacts only. Please send invites only to friends who will be glad to get them. Ju mundëni në ç'do kohë të përpunoni kontaktet e impo rtuara ose t'i fshini ato krejtësish

Albanian

1. Kontaktet e importit nga llogaria juaj dhe ruajtur ato në serverat e Facebook, ku ata mund të përdoret për të ndihmuar të tjerët të kërkoni ose të lidhin me njerëz apo për të gjeneruar sugjerime për ju ose të tjerët. Kontaktoni me info nga lista e kontakteve tuaja dhe dosjet e mesazhit mund të importohet. Kontakte profesionale por mund të importohen Ju duhet të dërgoni fton në kontaktet e stafit vetëm. Ju lutem dërgoni vetëm fton për miqtë Kush do të jetë i gatshëm për të marrë ato. Ju mundëni ç'do Kohe NE Të përpunoni kontaktet e impo rtuara t'i plagë fshini ATO krejtësishTranslated by


Other Translations

Alternate translations provided by Translate.com users

Have a Better Translation?

Community Tips

Tips on how to use this translation

Have a Helpful Tip or Advice?In Other Languages

Here is the translation in a few other languages

in English

Import contacts from your account and store them on Facebook's servers where they may be used to help others search for or connect with people or to generate suggestions for you or others. Contact info from your contact list and message folders may be imported. Professional contacts may be imported but you should send invite to personal contacts only. Please send invites only to friends who will be glad to get them.
Ju mundeni ne c'do kohe te perpunoni kontaktet e impo
rtuara ose t'i fshini ato krejtesish

Community Photos & Videos

Related photos and videos from Translate.com users.


Remove This Translation

Flag Inappropriate Content