Dictionary

a translated to Catalan

TRANSLATION
English
a
Catalan
un
EXAMPLES
Huck Finn és tret de la vida real; Tom Sawyer també, pero no d'un individu: és una combinació de les característiques de tres nois que jo vaig coneixer; així és que pertany a l'orde arquitectonic compost.
Huck Finn is drawn from life; Tom Sawyer also, but not from an individual--he is a combination of the characteristics of three boys whom I knew, and therefore belongs to the composite order of architecture.
Poques vegades o mai no mirava a través d'elles per una cosa tan petita com és un noi, perque les ulleres eren de cerimonia, i l'orgull de son cor, i cavalcaven per gala i no pas per servei: igual hauria pogut veure a través d'un parell de tapadores d'estufa.
She seldom or never looked _through_ them for so small a thing as a boy; they were her state pair, the pride of her heart, and were built for "style," not service--she could have seen through a pair of stove-lids just as well.
Sembla un moment perplexa, i digué, no pas ferotgement, pero tanmateix en veu prou alta perque el parament de la cambra la sentís: -Bé, m'hi jugo qualsevol cosa que si us atrapo us…
She looked perplexed for a moment, and then said, not fiercely, but still loud enough for the furniture to hear: "Well, I lay if I get hold of you I'll--"
Sentí una fressa lleu al darrera, i es gira a temps per a agafar un petit minyó per l'extrem de son gec, i aturar la seva fugida. -Té!
There was a slight noise behind her and she turned just in time to seize a small boy by the slack of his roundabout and arrest his flight.
La tia Polly romangué sorpresa un moment i en acabat esclatá en una dolça rialla.
His aunt Polly stood surprised a moment, and then broke into a gentle laugh.
Tanmateix, en nom de Déu, ell no s'empesca mai les mateixes coses dues vegades seguides; i com pot coneixer un hom la que ha de venir?
But my goodness, he never plays them alike, two days, and how is a body to know what's coming?
Sembla talment que sapiga per quant de temps podra de consumir-me les sangs sense que m'arribi a arborar, i sap que, si arriba a aconseguir de deixar-me en bitza per un minut o fer-me riure, jo m'aplaco i no puc ventar-li patacada.
He 'pears to know just how long he can torment me before I get my dander up, and he knows if he can make out to put me off for a minute or make me laugh, it's all down again and I can't hit him a lick.
El germa petit de Tom (o, millor, germanastre), Sid, estava ja enfeinat en la seva contribució al treball (arreplegant les miques de fusta), perque era un noi tranquil, i no pas de mena aventurera ni enquimeradora.
Tom's younger brother (or rather half-brother) Sid was already through with his part of the work (picking up chips), for he was a quiet boy, and had no adventurous, trouble-some ways.
Com esdevé a moltes altres animes senzilles, la seva vanitat predilecta era de creure que tenia un talent especial per a l'ombrívola i misteriosa diplomacia, i li plaia de considerar sos enginys més transparents com a meravelles d'extraordinaria trapelleria.
Like many other simple-hearted souls, it was her pet vanity to believe she was endowed with a talent for dark and mysterious diplomacy, and she loved to contemplate her most transparent devices as marvels of low cunning.
Tom es sentí ferit d'un bri d'alarma, d'un toc de sospita inquieta.
A bit of a scare shot through Tom--a touch of uncomfortable suspicion.
A IN MORE LANGUAGES

Using Translate.com for business in English to Catalan?

Translate.com Enterprise provides professional translations for text requiring perfect grammar, superior accuracy and an in-depth understanding of the language.

Growing network of over 17,000 on-demand translators available 24/7

Hundreds of thousands of professional translations completed each year

Over 90 language pairs encompassing all popular global languages

Get Translate.com on your phone

Supports 90+ language pairs including English to Catalan

Language barriers are a thing of the past

Translate with text, speech, and photo

All translation are consolidated into a convenient Translation Feed

Order human translations

Place an order for human translations from our community of 40,000+ translators