Login with Facebook

*maikling Kwento 1. Kuwento Ni Mabuti - Genoveva Edroza-Matute Hindi Ko Siya Nakikita Ngayon. Ngunit Sinasabi Nilang Naroroon Pa Siya Sa Dating Pinagtuturuan, Sa Walang Pintang Paaralang Una Kong Kinakitaan Ng Sa Kanya. Sa Isa Sa Mga Lumang Silid Sa Ikalawang Palapag, Sa Itaas Ng Lumang Hagdang Umiingit Sa Bawat Hakbang, Doon Sa Kung Manunungaw Ay Matatanaw Ang Maitim Na Tubig Ng Isang Estero. Naroon Pa Siya't Nagtuturo Ng Mga Kaalamang Pang-aklat, At Bumubuhay Ng Isang Uri Ng Karunungang Sa Kanya Ko Lamang Natutuhan. Lagi Ko Siyang Inuugnay Sa Kariktan Ng Buhay. Saan Man Sa Kagandahan; Sa Tanawin, Sa Isang Isipan O Sa Isang Tunog Kaya, Nakikita Ko Siya At… Translated to English

Filipino to English

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

March 6, 2013, 6:18 pm

Was this translation helpful?   Yes No


19 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


" *maikling kwento 1. Kuwento ni mabuti - Genoveva Edroza-Matute Hindi ko siya nakikita ngayon. Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Naroon pa siya't nagtuturo ng mga kaalamang pang-aklat, at bumubuhay ng isang uri ng karunungang sa kanya ko lamang natutuhan. Lagi ko siyang inuugnay sa kariktan ng buhay. Saan man sa kagandahan; sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya, nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo. at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sinumang nag-ukol sa kanya ng pansin. Mula sa pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananagutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya'y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya'y nakatalikod. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang mga pumalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan, at nagiging pamuno sa mga sandaling pag-aalanganin. "


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"* Short story 1. Good story - Genoveva Matute Edroza, I do not see him now. But they say he arrived there on pinagtuturuan, no pintang school I first witnessed by him. In one of the old rooms on the second floor, above the old terraces umiingit each step, if there is manunungaw overlooking the dark waters of an inlet canal. There was more knowledge siya't teach-long book, and raises a kind of wisdom to him I just learned. I always associate him with the splendor of life. Wherever beauty, the scene, a thought or a sound so, I see him and I lumiligaya. But nothing beautiful in its appearance. and his life. He was one of the teachers was common. No one who devote her attention. From the dress to the way he's bringing accountability to school, without any common said to him. We called everyone he was fine if he backs. The words almost the beginning of his speech. That was the successor he did not remember the words sometimes, and soon becomes complement the quandary."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation