Login with Facebook

Ligjin E Bashkimit Evropian (i Quajtur Historikisht "ligji Komunitetit Europian") është Një Organ I Traktateve Dhe Legjislacionit, Të Tilla Si Rregulloreve Dhe Direktivave, Të Cilat Kanë Ndikim Të Drejtpërdrejtë Ose Të Tërthortë Efekt Mbi Ligjet E Shteteve Anëtare Të Bashkimit Evropian. Të Tre Burime Të Së Drejtës Të Bashkimit Evropian Janë Ligji Primar, Sekondar Ligji Dhe Ligji Suplementare. Burimet Kryesore Të Ligjit Primar Janë Traktatet Themeluese Të Bashkimit Evropian. Burimet Dytësore Përfshijnë Rregulloret Dhe Direktivat Të Cilat Janë Të Bazuara Në Traktate. Legjislatura E Bashkimit Evropian është I Përbërë Kryesisht E Parlamentit Europian Dhe Këshillit Të Bashkimit Europian, I Cili Në Bazë Të Traktateve Mund Të Vendosë Ligjin E Mesme… Translated to English

Albanian to English

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

January 24, 2013, 8:05 am

Was this translation helpful?   Yes No


13 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Ligjin e Bashkimit Evropian (i quajtur historikisht "ligji Komunitetit Europian") është një organ i traktateve dhe legjislacionit, të tilla si Rregulloreve dhe Direktivave, të cilat kanë ndikim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë efekt mbi ligjet e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Të tre burime të së drejtës të Bashkimit Evropian janë Ligji primar, sekondar ligji dhe ligji suplementare. Burimet kryesore të ligjit primar janë Traktatet themeluese të Bashkimit Evropian. Burimet dytësore përfshijnë rregulloret dhe direktivat të cilat janë të bazuara në Traktate. Legjislatura e Bashkimit Evropian është i përbërë kryesisht e Parlamentit Europian dhe Këshillit të Bashkimit Europian, i cili në bazë të traktateve mund të vendosë ligjin e mesme për të ndjekur objektivin e përcaktuar në Traktate. Bashkimi Evropian ligj zbatohet nga gjykatat e shteteve anëtare dhe ku ligjet e shteteve anëtare të siguruar për të drejtat e vogël ligjin e Bashkimit Evropian mund të zbatohen nga gjykatat e shteteve anëtare. Në rast të ligjit të Bashkimit Evropian i cili duhet të ketë qenë transpozuar në ligjet e shteteve anëtare, të tilla si Direktivave, Komisioni Evropian mund të marrë procedimet kundër shtetit anëtar në bazë të Traktatit të KE-së. Gjykata e Drejtësisë e Bashkimit Evropian është gjykata më e lartë në gjendje për të interpretuar ligjin e Bashkimit Evropian. Burime plotësuese të ligjit të Bashkimit Evropian, duke përfshirë praktikën gjyqësore të Gjykatës së Drejtësisë ligjit ndërkombëtar dhe parimet e përgjithshme të së drejtës të Bashkimit Evropian."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"European Union law (historically called "European Community law") is a body of treaties and legislation, such as Regulations and Directives, which have direct effect or indirect effect on the laws of European Union member states. The three sources of European Union law are primary law, secondary law and supplementary law. The main sources of primary law are the Treaties establishing the European Union. Secondary sources include regulations and directives which are based on the Treaties. The legislature of the European Union is principally composed of the European Parliament and the Council of the European Union, which under the Treaties may establish secondary law to pursue the objective set out in the Treaties. European Union law is applied by the courts of member states and where the laws of member states provide for lesser rights European Union law can be enforced by the courts of member states. In case of European Union law which should have been transposed into the laws of member states, such as Directives, the European Commission can take proceedings against the member state under the EC Treaty. The Court of Justice of the European Union is the highest court able to interpret European Union law. Supplementary sources of European Union law including case law by the Court of Justice, international law and general principles of European Union law."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation