Login with Facebook

Your Facebook Email Is Based On Your Public User ID. Email Sent To This Address Goes To Facebook Messages. Want To Personalize This Address? Just Set Your Username (above). Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

March 24, 2013, 10:26 am

Was this translation helpful?   Yes No


16 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Your Facebook email is based on your public user ID. Email sent to this address goes to Facebook Messages. Want to personalize this address? Just set your username (above). "


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Mail Facebook juaj është i bazuar në ID tuaj të përdoruesit publik. Email dërguar në këtë adresë shkon te Mesazhet Facebook. Dëshironi të personalizosh këtë adresë? Vetëm të vendosur emrin tuaj (më lart)."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation