Login with Facebook

This Webpage Requires Data That You Entered Earlier In Order To Be Properly Displayed. You Can Send This Data Again, But By Doing So You Will Repeat Any Action This Page Previously Performed. Press Reload To Resend That Data And Display This Page. Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

December 30, 2012, 6:17 pm

Was this translation helpful?   Yes No


10 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"This webpage requires data that you entered earlier in order to be properly displayed. You can send this data again, but by doing so you will repeat any action this page previously performed. Press Reload to resend that data and display this page."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Kjo faqe kërkon të dhëna që ju të hyrë më herët në mënyrë që të shfaqet si duhet. Ju mund të dërgoni këto të dhëna përsëri, por duke bërë kështu që ju do të përsërisë ndonjë veprim kjo faqe kryer më parë. Rifresko shtypni për resend që të dhënat dhe të shfaqin këtë faqe."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation