Login with Facebook

Please Use Only Letters (a-z), Numbers, And Periods. This Should Be An Email Address You Already Own. If You Don't Have One, You Can Leave This Empty. Prove You’re Not A Robot Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

February 24, 2013, 10:39 am

Was this translation helpful?   Yes No


18 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Please use only letters (a-z), numbers, and periods. This should be an email address you already own. If you don't have one, you can leave this empty. Prove you’re not a robot "


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Nicky D.

Nicky D. gave a translation


"dsa "


Your nifty translation goes here.

"javascript:void(0)dsa" March 4, 2014, 8:19 pm by Nicky D.

Nicky D.

"asda" March 4, 2014, 8:18 pm by Nicky D.

Nicky D.

"Ju lutem përdorni vetëm shkronja (AZ), numrat, dhe periudha. Kjo duhet të jetë një adresë e-mail që ju tashmë e vet. Nëse ju nuk e keni një, ju mund të lënë këtë bosh. Të provojë se ju nuk jeni një robot" February 24, 2013, 10:39 am by Google Translate

Google Translate

Improve this translation