Login with Facebook

Please Choose A Password With A Mix Of Lower And Upper Case Letters, Numbers And Symbols. Passwords Must Have At Least 8 Characters And Contain At Least Two Of The Following: Uppercase Letters, Lowercase Letters, Numbers, And Symbols. Create A Password Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

February 16, 2013, 1:20 pm

Was this translation helpful?   Yes No


16 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Please choose a password with a mix of lower and upper case letters, numbers and symbols. Passwords must have at least 8 characters and contain at least two of the following: uppercase letters, lowercase letters, numbers, and symbols. Create a password "


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Ju lutem zgjidhni një fjalëkalim me një përzierje të shkronjave rastin më të ulët dhe të lartë, numrat dhe simbolet. Fjalëkalimet duhet të ketë të paktën 8 karaktere dhe të përmbajë të paktën dy nga më poshtë: letra uppercase vogle shkronja, numra, dhe simbole. Krijo një fjalëkalim"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation