Login with Facebook

Hello Dear, I Am Mark Odens, A Lawyer In Cotonou Republic Of Benin , Mr.Joerg Ndreka A Gold Merchant Who Was My Client And Died As A Result Of Lung Cancer Without A WILL, Now I Want To Present Your Name To Mr.Joerg's Bank, So That The Money Left Behind By Mr Joerg Can Be Transfer To Your Account Through My Help. The Money Value US $10.5M Was Lodged In A Local Bank Here By Mr Joerg Before His Death On 23rd November 2008, I Need Your Information So That I Can Present You To The Bank As The Next Of Kin For Further Proceeding: Please Provide Your Full Name… Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

June 20, 2013, 3:04 pm

Was this translation helpful?   Yes No


16 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Hello Dear, I am Mark Odens, a Lawyer in Cotonou Republic of Benin , Mr.Joerg Ndreka a gold merchant who was my client and died as a result of lung cancer without a WILL, Now i want to present your name to Mr.Joerg's bank, so that the money left behind by Mr Joerg can be transfer to your account through my help. The money value US $10.5M was lodged in a local bank here by Mr Joerg before his death on 23rd November 2008, I need your information so That I can present you to the bank as the next of kin for further proceeding: Please provide Your full Name and Address, Your Age, Occupation and Position,your email address and Mobile number for Communication Purpose, Please reply via my personal email: [email protected], so that I will send more details of Mr. Joerg to you. 002296-6610-045 Thanks, Odens"


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"Hello nderuar, unë jam Odens Mark, një avokat në Cotonou Republikës së Beninit, Mr.Joerg Ndreka një tregtar ari i cili ishte klienti im dhe vdiq si pasojë e kancerit të mushkërive, pa një vullnet, tani unë dua të paraqesë emrin tuaj për të Mr.Joerg 's bankë, në mënyrë që paratë e lënë prapa nga Z. Joerg mund të jetë transfertë në llogarinë tuaj nëpërmjet ndihmën time. Vlera e parave US $ 10.5m është depozituar në një bankë lokale këtu nga Z. Joerg para vdekjes së tij më 23 nëntor 2008, kam nevojë për informacionin tuaj në mënyrë që unë mund të ju paraqesim në bankë si të afërmit për procedim të mëtejshëm: Ju lutemi të sigurojë të plotë juaj Emri dhe Adresa, Mosha juaj, Profesioni dhe Pozicioni, adresën tuaj e-mail dhe numri për Celular Qëllimi Komunikimit, Ju lutemi të përgjigjeni përmes emailit tim personal: [email protected], kështu që unë do të dërgoj më shumë detaje të z Joerg për ju. 002296-6610-045 faleminderit, Odens"


Your nifty translation goes here.

Improve this translation