Login with Facebook

Do You Know The People You're Sending Friend Requests To? You've Been Sending Friend Requests To People Who Don't Know You. Facebook Is A Place For Connecting With People You Know Well, Like: Family Classmates And Coworkers People You Know Personally I Understand That If I Send Friend Requests To People Who Don't Know Me, I Could Be Blocked. Translated to Albanian

English to Albanian

left Go Back

Translate G. needs your help. They want the perfect translation. Help Now right

March 24, 2013, 11:25 am

Was this translation helpful?   Yes No


13 Voted

Asked Translation:

Translate Guest

Translate G. requested the translation


"Do you know the people you're sending friend requests to? You've been sending friend requests to people who don't know you. Facebook is a place for connecting with people you know well, like: Family Classmates and coworkers People you know personally I understand that if I send friend requests to people who don't know me, I could be blocked."


Login   help

Sign in with Facebook 

fastforward

Given Translations:

Google Translate

Google Translate gave a translation


"A e dini se njerëzit që ju jeni dërguar kërkesa mik për të? Ju keni qenë dërguar kërkesa mik për njerëzit që nuk e dini ju. Facebook është një vend për lidhjen me njerëzit që ju e dini mirë, si: Familja dhe shokët e klasës coworkers njerëzit që ju njohin personalisht Unë e kuptoj se në qoftë se unë po dërgoj kërkesa mik për njerëzit që nuk e di mua, unë mund të jetë e bllokuar."


Your nifty translation goes here.

Improve this translation